.:: www.MotoForum-BG.co ::.

.

,
  

:

: 1 [2] 3 4 5   

: """Ìîòîöèêëåòíè ñòîéêè"""  ( 96989 )

0 1 () .

zebrara

 • Full Member
 • ***
 • : 59
Re: ÑÒÎÈÊÈ
« #20 -: 14, 2011, 07:40:23 am »

òðÿáâà ìè ïðåäíà è çàäíà ñòîèêà  çà kawazaki zx6r 2007 ã. êîëêî ïàðè÷êè ùå ñà
« : 14, 2011, 07:43:12 am zebrara »

jaydee

 • Sr. Member
 • ****
 • : 173
Re: ÑÒÎÈÊÈ
« #21 -: 16, 2011, 05:10:31 pm »

Tàêàâà ñòîéêà ìîæåø ëè äà ìè íàïðàâèø çà F3 ?
ïðîä â ì á íäèò 400 1992ã. í  ÷ ñòè..
http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=5783.0

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
Re: ÑÒÎÉÊÈ
« #22 -: 18, 2011, 10:42:55 pm »

ãîòîâî  êîëåãà  ;) ñòîéêàòà å èçïðîáâàíà è å óíèâåðñàëíà .:headbang:
« : 22, 2012, 08:56:49 pm DEICIDE »
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
Re: ÑÒÎÉÊÈ
« #23 -: 23, 2011, 08:11:20 pm »

ÑÒÎÉÊÀ ÇÀ ÒÐÎÉÍÈÊ-ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÀ ñ ðàçëè÷íè íàêðàèíèöè ñïîðåä ìîäåëà  :fireinahole: 90ëâ   ÓÍÈÂÅÐÑÀËÍÀ ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÀ ÇÀ ØÀÐÍÈР :fireinahole:
« : 22, 2012, 08:57:34 pm DEICIDE »
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
Re: ÑÒÎÉÊÈ
« #24 -: 10, 2011, 09:20:39 am »

 :fireinahole: 
« : 10, 2011, 09:25:57 am DEICIDE »
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0

udan

 • Sr. Member
 • ****
 • : 191
Re: ÑÒÎÈÊÈ
« #25 -: 10, 2011, 02:53:28 pm »

ïðåäíà çà êîëîâå  :occasion1: 
Êîëåãà, ùå ìè íàïðàâèø ëè åäíà òàêàâà?
Ïðàòèë ñúì òè ËÑ
« : 10, 2011, 03:00:52 pm udan »

!layreat!

 • Full Member
 • ***
 • : 82
Re: ÑÒÎÉÊÈ
« #26 -: 10, 2011, 07:01:39 pm »

Êîëåãà çàìèñëè ñå ñåðèîçíî âúçõó îíàÿ ñòîèêà êîÿòî êàòî ëåáåòêà äèãà ìîòîðà çàùîòî ùå èìà ìíîãî ïîðú4êè äåèñòâèòåëíî ñêúïî ùå å íî ñè çàñëóæàâà Ïîìèñëè ñè ñåðèîçíî íå å òðóäíî çà 4îâåê ñ îïèò à òè ãî èìàø
Ïàçè ìîòîðèñòà !!

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
Re: ÑÒÎÉÊÈ
« #27 -: 12, 2011, 07:25:38 pm »

« : 12, 2011, 07:52:15 pm DEICIDE »
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
Re: ÑÒÎÉÊÈ
« #28 -: 16, 2011, 09:00:33 pm »

Ïðåäíà ñòîèêà íàëè÷íà.Ïðàùàì ïî ÅÊÎÍÒ  :fireinahole:
« : 10, 2011, 12:17:34 am DEICIDE »
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
Re: ÑÒÎÉÊÈ
« #29 -: 27, 2011, 08:26:35 pm »

ÑÚÁÈÐÀÈÈÈ ÒÀÀ ÁÅÃÀ×ÊÀ  :notworthy: ,÷å íå îñòàíà.  :cheers: ;DÑÒÎÉÊÀ ÇÀ DUCATI 748 ;D ÑÒÎÉÊÀ ÒÈÏ PIT BULL ÇÀ 748 ÌÎÍÒÈÐÀ ÑÅ ÏÎ ÒÎÇÈ ÍÀ×ÈÍ ,ÌÎÆÅ ÄÀ ÑÅ ÈÇÐÀÁÎÒßÒ ÐÀÇËÈ×ÍÈ ÍÀÊÐÀÈÍÈÖÈ ÇÀ ÐÀÇËÈ×ÍÈÒÅ ÌÎÄÅËÈ DUCATITA :fireinahole:
« : 10, 2011, 12:16:40 am DEICIDE »
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
Re: ÑÒÎÉÊÈ
« #30 -: 01, 2011, 10:23:32 pm »

  :fireinahole:ÑÒÎÉÊÀ ÇÀ ×ÎÏÚÐ Ñ ÐÅÃÎËÈÐÓÅÌÀ ÂÈÑÎ×ÈÍÀ È ÑÒÎÉÊÀ ÇÀ ÊÐÎÑ :fireinahole:
« : 01, 2011, 10:25:41 pm DEICIDE »
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
Re: ÑÒÎÉÊÈ
« #31 -: 20, 2011, 09:34:58 pm »

:cheers: :Devil: :cheers: 'ÂÑßÊÀÊÂÈ' ÌÎÄÅËÈ 0883357996 ÑÊÀÈÏ DEICIDE53   :cheers::Devil::cheers:
« : 20, 2011, 09:39:05 pm DEICIDE »
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
Re: ÑÒÎÉÊÈ
« #32 -: 07, 2011, 08:24:21 pm »

 :fireinahole: 0883357996 ÑÊÀÈÏ DEICIDE53 ÑÒÎÉÊÈ ÂÑßÊÚÊÂÈ  :cheers:
« : 07, 2011, 08:32:34 pm DEICIDE »
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0

Kick-Down

 • Sr. Member
 • ****
 • : 149
Re: ÑÒÎÉÊÈ
« #33 -: 13, 2011, 02:43:52 am »

Ñòîéêà çà çàäåí øàðíèð ñ áîëòîâå!! çà R1 04 ã.
äà ìèíà äà òå âçåìà èëè äà âçåìà äà òå ìèíà  :D

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
Re: ÑÒÎÉÊÈ
« #34 -: 14, 2011, 10:33:37 pm »

íåìà ÿäîâå êîëåãà  :cheers: ÎÁÀÄÈÌÈ ÑÅ ÓÒÐÅ ÄÀ ÑÅ  ÐÀÇÁÅÐÅÌÅ èçâèíÿâàì ñå çà çàêúñíåíèåòî . 0883357996. ÎÒ ÏÎÍÅÄÅËÍÈÊ ÌÅÑÒß ÃÀÐÀÆÀ  ÑÎÔÈß  :occasion18: :D :D :DÂÑÈ×ÊÈ ÑÒÎÉÊÈ ÂÅ×Å ÙÅ ÑÀ ÏÐÀÕÎÂÎ ÁÎßÄÈÑÀÍÈ ;D ;D ;D
« : 14, 2011, 10:46:48 pm DEICIDE »
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0

koko99

 • Sr. Member
 • ****
 • : 230
  • Êîçëîäóé
Re: ÑÒÎÉÊÈ
« #35 -: 15, 2011, 08:37:52 am »


Êîëåãà, êàòî çàïî÷íåø ïàê ðàáîòà, ñòîéêàòà çà ÷îïúð, çà êîÿòî ãîâîðèõìå ïî òåëåôîíà, ÿ ñìÿòàé çà ïîðú÷àíà.

Ìàëêè ôëàø èãðè ñ êîëè è èãðè ñ ìîòîðè çà çàáàâëåíèå

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
Re: ÑÒÎÉÊÈ
« #36 -: 04, 2011, 01:13:27 pm »

 :fireinahole:   
« : 04, 2011, 01:16:02 pm DEICIDE »
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
Re: ÑÒÎÉÊÈ
« #37 -: 21, 2011, 06:41:23 am »

 :fireinahole:
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
Re: ÑÒÎÉÊÈ
« #38 -: 02, 2011, 09:33:51 pm »

50ëâ áåç êðàêàòà  :D :D :D
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
Re: ÑÒÎÉÊÈ
« #39 -: 21, 2011, 04:38:49 pm »

âñè÷êè öâåòîâå ïðàõîâî 50lv 0883357996  :cheers:
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0
: 1 [2] 3 4 5   
 

0.401 25 .