: Honda Hornet 600 - ÓÍÈÊÀÒ!  ( 15353 )

0 1 () .

RideR

 • Sr. Member
 • ****
 • : 103
  • Custom CB600 Hornet
Honda Hornet 600 - ÓÍÈÊÀÒ!
« -: 10, 2010, 07:33:04 pm »
Öåíà: 5500ëâ.

Äàòà íà ïðîèçâîäñòâî   ìàé 2003 ã.
Òèï äâèãàòåë   Áåíçèíîâ
Ìîùíîñò   100 ê.ñ.
Êóáàòóðà [êóá.ñì]   600 êóá.ñì
Âèä äâèãàòåë   4 òàêòîâ
Âèä îõëàæäàíå   Âîäíî
Ñêîðîñòíà êóòèÿ   Ðú÷íà
Êàòåãîðèÿ   Òóðúð
Ïðîáåã   29000 êì
Öâÿò   ×åðåí

Äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ:

Óíèêàò, íîâà áîÿ, íîâà âåðèãà DID X2-ring è ïèíüîíè SUPERSPROX, íîâè ïðåäíè íàêëàäêè TRW, ñïîðòíè ìàðêó÷è îòïðåä è îòçàä, ñïîðòíè ðú÷êè (ñúåäèíèòåë, ñïèðà÷êà), ðúêîõâàòêè è áàëàíñüîðè RIZOMA, êîðìèëî DPM Race, ñïîðòåí àñïóõ TwoBrothers Racing, êñåíîí íà êúñèòå, ñëèêîâè ãóìè íà 70-80%, ñïîðòåí ôèëòúð - K&N è äðóãè...

Îùå èíôîðìàöèÿ:
Ìîòîðà å èçòúðâàí è íà äâåòå ñòðàíè, ëåïåí ðàäèàòîð (íå òå÷å), ñúåäèíèòåë çà ñìÿíà (120ëâ.), äúëãèòå íà òîçè ôàð ñà óæàñ, íî êúñèòå êîìïåíñèðàò.

Ïîâå÷å èíôîðàìöèÿ ïî òåëåôîíà èëè íà ËÑ
0888218183

ñíèìêè:
http://r1der.snimka.bg/motorcycles/rider-039-s-hornet.488842.all

RideR

 • Sr. Member
 • ****
 • : 103
  • Custom CB600 Hornet
Re: Honda Hornet 600 - ÓÍÈÊÀÒ!
« #1 -: 15, 2010, 05:53:27 pm »

RideR

 • Sr. Member
 • ****
 • : 103
  • Custom CB600 Hornet
Re: Honda Hornet 600 - ÓÍÈÊÀÒ!
« #2 -: 20, 2010, 01:14:06 pm »

RideR

 • Sr. Member
 • ****
 • : 103
  • Custom CB600 Hornet
Re: Honda Hornet 600 - ÓÍÈÊÀÒ!
« #3 -: 06, 2010, 11:23:40 am »

RideR

 • Sr. Member
 • ****
 • : 103
  • Custom CB600 Hornet
Re: Honda Hornet 600 - ÓÍÈÊÀÒ!
« #4 -: 25, 2010, 05:11:13 pm »
 :)

Tenko0

 • Jr. Member
 • **
 • : 15
Re: Honda Hornet 600 - ÓÍÈÊÀÒ!
« #5 -: 25, 2010, 06:12:17 pm »
Àéäå êîëåãè íå å çà èçòúðâàíå ìàøèíàòà !  :headbang:

RideR

 • Sr. Member
 • ****
 • : 103
  • Custom CB600 Hornet
Re: Honda Hornet 600 - ÓÍÈÊÀÒ!
« #6 -: 28, 2010, 12:11:26 am »
Íîâà öåíà äî êðàÿ íà Ìàðò - 5000 ëâ.

silver_vlado

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 497
Re: Honda Hornet 600 - УНИКАТ!
« #7 -: 28, 2010, 12:47:56 am »
Не искам да съм груб... ма този ти последен коментар означава за мен, че ако видя UP, или,  :cheers:, или  :headbang:, или  ;D... да го трия а?... Уникат уникат... ма колко да е такъв...

Лично поемам ангажимента да заключа темата ти и да я пусна on-line, след 3 месеца, ко ша каиш?... ще я направя даже "Лепната"?

Ще се видим отново в началото на сезона а? :)  :cheers:
« : 28, 2010, 12:51:20 am silver_vlado »

Kosio

 • Sr. Member
 • ****
 • : 104
Re: Honda Hornet 600 - ÓÍÈÊÀÒ!
« #8 -: 30, 2010, 10:22:04 am »
Àêî ñâàëèø îò öåíàòà êúì Ìàðò ìîæå è àç äà ñå âêëþ÷à !!!

RideR

 • Sr. Member
 • ****
 • : 103
  • Custom CB600 Hornet
Re: Honda Hornet 600 - УНИКАТ!
« #9 -: 23, 2011, 09:03:56 pm »
Цена: 5000лв.

Дата на производство   май 2003 г.
Тип двигател   Бензинов
Мощност   100 к.с.
Кубатура [куб.см]   600 куб.см
Вид двигател   4 тактов
Вид охлаждане   Водно
Скоростна кутия   Ръчна
Категория   Турър
Пробег   40 000 км
Цвят   Черен
Може и бартер за друг мотор след 2004 + доплащане от моя/ваша страна.

Ето като цяло историята на мотора:
Мотора е внесен от Швейцария началото на Май 2009-та. Края на същия месец аз ставам новия му собственик (първият ми по-сериозен мотор). Мотора беше в перфектно техническо и добро визуално състояние, както и в напълно оригинален вид. Страничните капаци на двигателя нямаха и драскотина, иначе казано не личеше да е падано с мотора нито пък да е изтърван. Километрите бяха приблизително 30 000. Въпреки че беше обсужен, смених масления филтър и маслото на мотора, както и акомулатора. Началото на Юли паднах с мотора... карах по непознат участък... завой.. пясък.. предната гума поднесе и нататък е ясно... Мотора срещна асфалта на дясната си страна с не повече от 40 км/ч. Последствията бяха:
спукан радиатор, изкривено кормило, огъната предна спирачка, ожулен балансьор, ожулена дръжка, откършен държач на стъпенка, ожулен резервоар оапшка и аспух.
След падането заминах да работя и мотора беше "зазимен" близо 5 месеца. През този период мотора доби сегашния си вид, а именно:
пълен оптичен тунинг, нова боя, нови ръкохватки, нови дръжки, нови балансьори, ново кормило, нов аспух, нов държач за стъпенки, лепен радиатор, като цяло всяка част засегната от падането се замени с нова (за всичко това ще спомена по-надоло). Декември месец мотора се зазимява. На пролет се сменят още верига, пиньони, маслен филтър масло (Bardahl XTC60 10w40), гуми, предни накладки и въздушен филтър (и за тях по надоло в темата). През сезон 2010 на мотора са навъртяни около 6 000 км., получи и едно изтърване на лявата страна от което последствията бяха няколко драскотини на левия спойлер. Машината беше зазимена рано рано, още средата на октомври. Причина... студент съм в друг град, рядко имах възможност да си идвам и да го карам и т.н....
Стигнахме и до сезон 2011 :)
Мотора е със сменен съединител, свещи, масло, маслен филтър, антифриз и спирачна течност. Платена е гражданската и е минат преглед.
С няколко думи, мотора е подготвен за сезона, напълно обслужен и без забележки. Двигателя никога не е отварян, няма течове, тракания, чукания и т.н. Машината не е "тровена", карана е с мерак и предимно в града, доста е глезена и поддържана със скъпи части и консумативи. Боята е добра, с доста лак отгоре, драскотина трудно може да се намери, след всяко миене се минава с вакса и никога не е пастиран! Мотора не е стъпвал на писта (не се лъжете по гумите), както казах не е тровен (регулатори, палене на гуми и т.н.) за кантарене дума да не става... Километрите му са 40 000 и ще продължават да се трупат. Причината поради която го продавам е, че искам по-нов и по-голям мотор с който да си пътувам на големи разтояния.
Мотора може да се види в Ямбол с предварителна уговорка понеже повечето време не съм в града.
Ето и "екстрите" на мотора ;)
Кормило/DPM Race/
Ръкохватки и балансьори /RIZOMA/
Ръчки съед/сп
Ауспух /TwoBrothers/
сп маркучи
ксенон
верига/DID x2 GOLD/
пиньони/JT+SUPERSPROX/
свещи/NGK Iridium/
масло/Motul 7100/
съединител/NHC/
накладки/Lucas/
в филтър/K&N/
тунинг

Повече инфорамция по телефона или на ЛС
0888218183

снимки:
http://r1der.snimka.bg/motorcycles/rider-039-s-hornet.488842.all
« : 23, 2011, 09:12:20 pm RideR »


Stan4o_12

 • Hero Member
 • *****
 • : 512
Re: Honda Hornet 600 - ÓÍÈÊÀÒ!
« #11 -: 01, 2011, 02:03:26 pm »
Â÷åðà êàðàõ ìîòîðà,ñòðåëà å :cheers:
íàïðåååä :headbang:

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
Re: Honda Hornet 600 - ÓÍÈÊÀÒ!
« #12 -: 01, 2011, 02:22:24 pm »
êîôòèòî å íà òóíèíãà ,÷å ìàëêî õîðà ùå òè îöåíÿò òðóäà è ïàðèòå õâúðëåíè ïî íåãî .ìîòîðà òè å óíèêàëåí  :cheers:
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0

RideR

 • Sr. Member
 • ****
 • : 103
  • Custom CB600 Hornet
Re: Honda Hornet 600 - ÓÍÈÊÀÒ!
« #13 -: 04, 2011, 06:24:48 pm »
Ïðîäàäåí!
Äà ìó å ÷åñòèò íà íîâèÿ ñîáñòâåíèê!

RideR

 • Sr. Member
 • ****
 • : 103
  • Custom CB600 Hornet
Re: Honda Hornet 600 - ÓÍÈÊÀÒ!
« #14 -: 07, 2021, 02:34:18 pm »
Ìîëÿ ìîäåðàòîð äà èçòðèå òåìàòà! Áëàãîäàðÿ!