: Cafe Racer ñíèìêè  ( 109787 )

0 1 () .

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com
Cafe Racer ñíèìêè
« -: 30, 2011, 08:53:47 pm »

niketo

 • Full Member
 • ***
 • : 76
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #1 -: 30, 2011, 09:00:11 pm »
Òèÿ Cafe Racer-è íåùî ïî÷íàõ äà ãè çàãëåæäàì íà ïîñëåäúê.....  ê'âî ùå èçëåçå....

Mario_95

 • Hero Member
 • *****
 • : 385
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #2 -: 30, 2011, 09:09:58 pm »

õè-õè

Àé ñïååê çè óèçäúì

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4035
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #3 -: 30, 2011, 11:16:15 pm »

 :friends: :friends:
My Garage - R1100S Boxer Cup , R1250GS Hp K50 / , H-D FXRP-F / DUCATI 748R Superbike

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4035
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #4 -: 07, 2011, 09:49:39 am »
http://www.pipeburn.com/home/tag/cafe-racer?currentPage=5
 Míîãî ñíèìêè ìíîãî íåùî  :D
My Garage - R1100S Boxer Cup , R1250GS Hp K50 / , H-D FXRP-F / DUCATI 748R Superbike

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #5 -: 07, 2011, 09:52:38 am »
Toçè ñ êðîñîâàòà ßìàõà íàïðàâî ïðúñâà :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang:
« : 07, 2011, 09:54:40 am MX13 »

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4035
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #6 -: 22, 2011, 06:51:55 pm »

 ìíîãî äúðæà äà îòáåëåæà ÷å èíòåðåñíîòî â òàçè ñíèìêà íå å òî÷íî ìîòîöèêëåòà.........
My Garage - R1100S Boxer Cup , R1250GS Hp K50 / , H-D FXRP-F / DUCATI 748R Superbike

tisho

 • Hero Member
 • *****
 • : 495
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #7 -: 22, 2011, 06:57:48 pm »

 ìíîãî äúðæà äà îòáåëåæà ÷å èíòåðåñíîòî â òàçè ñíèìêà íå å òî÷íî ìîòîöèêëåòà.........

êàñêàòà íàïðàâî ìå çàìàÿ. :fireinahole:

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4035
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #8 -: 22, 2011, 08:25:51 pm »
Õàõàõàõà èìåííî êàñêàòà å óíèêàëíà  :headbang: :notworthy: òîâà å ìíîäàòà çà "øëåìîâå" â ìîìåíòà  :imstupid: :imstupid:
My Garage - R1100S Boxer Cup , R1250GS Hp K50 / , H-D FXRP-F / DUCATI 748R Superbike

krasimir77

 • Full Member
 • ***
 • : 63
 • Enjoy the ride!
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #9 -: 25, 2011, 06:56:51 pm »
Åé òåç îò Ìîòî Guzzi ko ïð âÿò - http://imageshack.us/photo/my-images/201/v7cszz1.jpg/
Don't panik

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #10 -: 26, 2011, 04:41:51 pm »
Åäèí îò ëþáèìèòå ìè !!!  :notworthy:

vako844

 • Full Member
 • ***
 • : 67
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #11 -: 26, 2011, 05:05:05 pm »
êàñêàòà íàïðàâî ìå çàìàÿ. :fireinahole:
Íà ìåí ìíîãî ìè ïðèëè÷à íà ÷àñò îò ñêàôàíäåð, èëè èäåÿòà å ìîòîðèñòà äà ñè ìèñëè ÷å å íà êîñìè÷åñêè êîðàá
.....è òàêà äî 50-òèÿ....

nik1234

 • Full Member
 • ***
 • : 97
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #12 -: 27, 2011, 09:42:52 am »
 :)

pepito

 • Full Member
 • ***
 • : 67
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #13 -: 28, 2011, 12:58:32 am »
http://www.pipeburn.com/home/tag/cafe-racer?currentPage=5
 Míîãî ñíèìêè ìíîãî íåùî  :D

È èäåè êîèòî äà ñå èçïîëçâàò  :Devil:  ;)

ceno

 • Full Member
 • ***
 • : 59
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #14 -: 06, 2011, 10:38:50 pm »
Ååå òâà óâëå÷åíèå äàâà ìíîãî ïîëå çà ñîáñòâåíà èçÿâà. Àç ñìÿòàì ÷å ÷îâåê ìîãå äà ñè íàïðàâè íåùî êðàñè î,è ðàçëè÷íî è áåç äà ñå îõàð÷âà áåçðàñúäíî     :bravisimost:

joro_rh

 • Jr. Member
 • **
 • : 41
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #15 -: 06, 2011, 10:43:29 pm »

petrucii

 • Full Member
 • ***
 • : 78
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #16 -: 07, 2011, 12:25:33 am »


Imagination is more important than knowledge.

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4035
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #17 -: 07, 2011, 08:19:29 am »
 :o :o ÓÀÓÓóóóóóóóóóóóóóóó òîâà äîñòà òðóä è âðåìå å ãëúòíàëî!  :notworthy:

 Àç õàðåñâàì òå òâà:
Õîíäà ÖÁ Ôîóð

ßìàõà ........... òå òàÿ å  :Devil:


 è êàòî ñè ãîâîðèì çà Ôóòóðèçúì
My Garage - R1100S Boxer Cup , R1250GS Hp K50 / , H-D FXRP-F / DUCATI 748R Superbike

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #18 -: 07, 2011, 09:05:20 am »


Òîâà 250 íàëè?

joro_rh

 • Jr. Member
 • **
 • : 41
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #19 -: 07, 2011, 10:40:48 am »