: Cafe Racer ñíèìêè  ( 109788 )

0 1 () .

nik1234

 • Full Member
 • ***
 • : 97
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #40 -: 29, 2012, 11:28:01 am »
Ìàëêî ðàçäâèæâàíå!! ;)

ljydmil

 • Full Member
 • ***
 • : 51
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #41 -: 16, 2012, 12:06:26 am »
Òåìàòà íåùî çàìðÿ! Òî å ÿñíî,÷å ïî÷èòàòåëèòå íà òîçè âèä ìîòîðè íå ñìå ìíîãî :)


ljydmil

 • Full Member
 • ***
 • : 51
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #42 -: 16, 2012, 12:08:20 am »
Òîçè å ñ ìàëêî ïî àâòåíòè÷åí âèä :)

georgiev86

 • Jr. Member
 • **
 • : 5
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #43 -: 30, 2012, 08:27:53 pm »


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #44 -: 31, 2012, 10:16:49 am »
 :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Èñòèíñêî ÏÎÐÍÎ!!!!

Hawk

 • Hero Member
 • *****
 • : 507
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #45 -: 31, 2012, 11:21:08 am »
Ñóïåð ñà íà âúíøåí âèä ñà ìíîãî áðóòàëíè, îñòàâà âúïðîñà äàëè ñà óäîáíè çà êàðàíå :)

Vladuran

 • Jr. Member
 • **
 • : 8
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #46 -: 28, 2012, 01:31:35 pm »
Óäîáíè ñà, òî çàâèñè êàê ñè íàñòðîèø êîðìèëîòî, à åòî è çà ìàëêî ïî-èçïðàâåíà ñòîèêà ñ êðîñîâî êîðìèëî  ;) , êîåòî ïàê å âàðèàíò, íà ìåí ëè÷íî ìíîãî ìè õàðåñâà  :)

nik1234

 • Full Member
 • ***
 • : 97
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #47 -: 02, 2012, 07:12:00 am »

« : 02, 2012, 07:14:47 am nik1234 »

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #48 -: 02, 2012, 09:12:28 am »


ååååå íå, åáàñè ÿêèÿò ìîòîð!!!
 :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:

georgiev86

 • Jr. Member
 • **
 • : 5
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #49 -: 02, 2012, 12:27:45 pm »


Uploaded with ImageShack.us

che

 • Hero Member
 • *****
 • : 2026
 • There is no replacement for displacement......
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #50 -: 02, 2012, 12:56:19 pm »
'02 Aprilia RSV1000 Mille
'85 Kawasaki GPZ900R

nik1234

 • Full Member
 • ***
 • : 97
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #51 -: 02, 2012, 01:54:57 pm »

[/quote]
ååååå íå, åáàñè ÿêèÿò ìîòîð!!!
 :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
[/quote]
Íå å òîëêîâà êàôå ðåéñúð, ïî ñêîðî ñÿêàø å áîáúð, íî ìíîãî êåôè ðåòðî èçëú÷âàíåòî! :)

nik1234

 • Full Member
 • ***
 • : 97
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #52 -: 07, 2012, 09:15:03 pm »
Íå ìîæàõ äà ðàçáåðà, òîâà ìèíàâà ëè çà êàôå ðåéñúð??!! :DÄîñòà ùå ñå îñêúïÿâà êàôåòî ñ òîÿ ìîòîð! :D :D

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #53 -: 08, 2012, 06:39:02 am »
CBX-a êúðòè!

zaba

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 456
 • OFFERINGS TO THE GOD OF SPEED
  • ZABA
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #54 -: 08, 2012, 07:18:36 am »
CBX-a êúðòè!
íà òîÿ CBX  äà ìó ñëîæèì òóðáèíèòå îò Õ6 ,å òîãàâà êàê ùå êúðòè  ;D
OFFERINGS TO THE GOD OF SPEED
SUZUKI GSXR 1200cc 5 speeds BY:


Vladuran

 • Jr. Member
 • **
 • : 8
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #55 -: 11, 2012, 01:41:43 pm »
Íå ìîæ õ ä  ð çáåð , òîâ  ìèí â  ëè ç  ê ôå ðåéñúð??!! :DÄîñò  ùå ñå îñêúïÿâ  ê ôåòî ñ òîÿ ìîòîð! :D :D
íå, íèùî îáùî íÿìà  ;)

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #56 -: 10, 2013, 09:59:55 pm »


http://www.bikeexif.com/yamaha-yz250

íå å òî÷íî êàôåíöå íî ñè çàñëóæàâà äà ñå ïîêàæå!!!

Ïëàìåí Øîïîâ

 • Hero Member
 • *****
 • : 2356
  • http://plamenshopov.snimka.bg/other/plamen.493734.18331532
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #57 -: 11, 2013, 05:49:58 pm »
Íåùî êîåòî ñå å ïîëó÷èëî ùî ãîäå äîáðå
Honda Hornet 919 03'/ Honda Hornet 600 01'/ Honda CBR 600 F4 00'/ Honda CBR 600 F2 91'
                                               Honda The Power Of Dreams

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #58 -: 11, 2013, 07:46:06 pm »
Òè ëóä ëè ñè!?!?!? Ìíîãî ÿêîîîîî :o :o :o :o :o ðåçîíàíñíè àóñïóñè, äèñêîâà ñïèðà÷êà, è ñóïåð ÿêè êîðìèëî è ñåäàëêà!!!  :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:

Wild Hog

 • Hero Member
 • *****
 • : 722
Re: Cafe Racer ñíèìêè
« #59 -: 11, 2013, 08:07:31 pm »
Ìàðòî, êàòî âèäèø äâóòàêòîâà ìàøèíà, "âëèçàø â ðåçîíàíñ".  :bravisimost:

×åçå-òî ñà ãî èçáà÷êàëè ìíîãî ÿêî íàèñòèíà.


Âíèìàíèå: Ñêîðîñòåí ëîñò îò äÿñíàòà ñòðàíà !

"suburban biker wannabe"