: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike  ( 82726 )

0 1 () .

morqka

 • RSV Mille, CB1100, Moto Guzzi V50
 • Hero Member
 • *****
 • : 530
  • äèãèòàëåí ïå÷àò íà òåíèñêè
Re: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike
« #40 -: 29, 2011, 09:50:24 pm »
  Åõ êàêâè íåùà ìîæå äà íàïðàâè åäèí òàêúâ ìîòîöèêëåò ñ åäíà äàìà.......

Àõà...ïàäàò èì ãàùèòå!  :bravisimost:
"Harley Davidson....100+ years of converting fuel into noise without the harmful side effect of horsepower"

che

 • Hero Member
 • *****
 • : 2026
 • There is no replacement for displacement......
Re: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike
« #41 -: 29, 2011, 10:15:36 pm »
  Åõ êàêâè íåùà ìîæå äà íàïðàâè åäèí òàêúâ ìîòîöèêëåò ñ åäíà äàìà.......

Àõà...ïàäàò èì ãàùèòå!  :bravisimost:

ÿáúëêà â óñòàòà è ìàñëèíêà â çàäíèêà :bootyshake:
'02 Aprilia RSV1000 Mille
'85 Kawasaki GPZ900R

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4034
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com
Re: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike
« #42 -: 30, 2011, 10:09:51 am »
åõààààààààà åòî ãè íîâèòå îðèãèíàëíè ðú÷êè


 òîâà ÷åðíîòî íàêðàÿ å ãóìåíà øàï÷èöà  ;D :cheers:
My Garage - R1100S Boxer Cup , R1250GS Hp K50 , R1200RT K52 / H-D FXDB , H-D FXRP-F / DUCATI 748R Superbike

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8391
 • E íÿìà òàêúâ êåô!
Re: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike
« #43 -: 30, 2011, 12:43:33 pm »
Ïðåçåðâàòèâ  ;D
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4034
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com
Re: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike
« #44 -: 14, 2011, 01:52:17 pm »
 Âå÷å èìàìå íàëè÷íè è Êàëíèê è Êîìïëåêò ïåðôåêòíè áóáèíêèèè  :headbang: :headbang: ùå êà÷âàìå ñíèìêè ñêîðî  ;D :cheers:
My Garage - R1100S Boxer Cup , R1250GS Hp K50 , R1200RT K52 / H-D FXDB , H-D FXRP-F / DUCATI 748R Superbike

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4034
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com
Re: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike
« #45 -: 19, 2011, 08:19:36 pm »
ïðèñòèãíàõà è êàïàöèòå - Çëàòíèòå êàïàöè , îðèãèíàëíè è ñúñ òàáåëêè  :headbang: :bravisimost: .................... 550 íî ïúê âñè÷êî ñè ïàñâà îò äî.
 - Òîçè ìîòîð àêî ìîãà äà ãî ðàçáåðà ïúê íà :imstupid:
 Ðåçåðâîàðà å îò ÖÁ550Ô 1975
 Êàïàöèòå ïàñâàò îò ÖÁ550 1971
 íà ðàìàòà ïèøå ÖÁ500Ô 19õõ
 Äâèãàòåëÿ å îò ÖÁ650Ô 1979
 Êîëêî äà ãî êðúñòÿ ................?? :-\
My Garage - R1100S Boxer Cup , R1250GS Hp K50 , R1200RT K52 / H-D FXDB , H-D FXRP-F / DUCATI 748R Superbike

mad_devil_k6

 • Hero Member
 • *****
 • : 507
Re: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike
« #46 -: 19, 2011, 09:45:28 pm »
êîêî àêî òå èíòåðñóâàò ÷àñòè çà 2-òà ìîòîðà,ïóáëèêóâàë ñúì îáÿâèòå íà êîëåãàòà FITTY  ñ ÊÀÂÀÇÀÊÈÒÎ Z1000 ST,èìà âñè4êî îò åëåêòðîíèîêà äî êàêâîòî òè äîéäå íà àêúë.....àêî èìàø äà òúðñèø íåùî äà òè òðåáâà  ïèøè....... :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4034
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com
Re: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike
« #47 -: 20, 2011, 08:31:38 am »
Äàé ëèíêîâå äà âèäèì  ;) :cheers:
My Garage - R1100S Boxer Cup , R1250GS Hp K50 , R1200RT K52 / H-D FXDB , H-D FXRP-F / DUCATI 748R Superbike

mad_devil_k6

 • Hero Member
 • *****
 • : 507
Re: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike
« #48 -: 20, 2011, 01:56:08 pm »
èìà ãè ïóáëèêóâàíè âúâ ôîðóìà íà ïðîäàâà,4àñòè è ìîòîðè
http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=19224.0
http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=19248.0

ChemPrince

 • Sr. Member
 • ****
 • : 141
Re: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike
« #49 -: 29, 2012, 07:41:48 pm »
Koko, update?

P.S. Ãîëÿìà ìàíèÿ!!!

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4034
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com
Re: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike
« #50 -: 29, 2012, 09:18:15 pm »
ñàìî äà ñå ðàçìðàçèì è äà èçáóòàìå ïíåâìîíèÿòà  :violent:
 Ñêîðî ùå ãè ïîäêðàâàì íàðåä äà ãè "èçïèñâàì" èìà äîñòà íåùà çà èçïèñâàíå è ñïîäåëÿíå íî â òîÿ ñòóä íå ìè ñå õîäè äà ïðàâÿ ñíèìêè.............. è èìàì åäèí ïðîáëåì òúðñÿ Î-ðèíãîâåòå íà Âèíòîâåòå çà ñìåñòà íà êàðáîâåòå íà òîâà ÖÁ................ è å äîñòà òåãàâî äà ñå íàìåðÿò
My Garage - R1100S Boxer Cup , R1250GS Hp K50 , R1200RT K52 / H-D FXDB , H-D FXRP-F / DUCATI 748R Superbike

che

 • Hero Member
 • *****
 • : 2026
 • There is no replacement for displacement......
Re: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike
« #51 -: 01, 2012, 09:00:38 am »
Î-ðèíãîâåòå íà Âèíòîâåòå çà ñìåñòà íà êàðáîâåòå íà òîâà ÖÁ................ è å äîñòà òåãàâî äà ñå íàìåðÿò

äàé ðàçìåðè, äà òúðñèì è íèå
'02 Aprilia RSV1000 Mille
'85 Kawasaki GPZ900R

gufi

 • Hero Member
 • *****
 • : 819
Re: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike
« #52 -: 01, 2012, 03:07:43 pm »
Òóê â êàçàíëúê èìà ôèðìà êîÿòî ïðàâè Î ðèíãîâå.Íà ìåí ñà ìè ïðàâèëè.Àêî äàäåø ðàçìåð ìîãà äà ïðîâåðÿ.

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8391
 • E íÿìà òàêúâ êåô!
Re: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike
« #53 -: 01, 2012, 08:30:26 pm »
 ÀXÌ-Aóòî ñúì âèæäàë êîìïëåêò îò âñÿêàêúâ êàëèáúð Î-ðèíãîâå.
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com
Re: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike
« #54 -: 02, 2012, 08:44:00 am »
ñàìî äà ñå ðàçìðàçèì è äà èçáóòàìå ïíåâìîíèÿòà  :violent:
 Ñêîðî ùå ãè ïîäêðàâàì íàðåä äà ãè "èçïèñâàì" èìà äîñòà íåùà çà èçïèñâàíå è ñïîäåëÿíå íî â òîÿ ñòóä íå ìè ñå õîäè äà ïðàâÿ ñíèìêè.............. è èìàì åäèí ïðîáëåì òúðñÿ Î-ðèíãîâåòå íà Âèíòîâåòå çà ñìåñòà íà êàðáîâåòå íà òîâà ÖÁ................ è å äîñòà òåãàâî äà ñå íàìåðÿò
ktm å òâîåòî ñïàñåíèå!!!

che

 • Hero Member
 • *****
 • : 2026
 • There is no replacement for displacement......
Re: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike
« #55 -: 02, 2012, 09:54:18 am »
ñàìî äà ñå ðàçìðàçèì è äà èçáóòàìå ïíåâìîíèÿòà  :violent:
 Ñêîðî ùå ãè ïîäêðàâàì íàðåä äà ãè "èçïèñâàì" èìà äîñòà íåùà çà èçïèñâàíå è ñïîäåëÿíå íî â òîÿ ñòóä íå ìè ñå õîäè äà ïðàâÿ ñíèìêè.............. è èìàì åäèí ïðîáëåì òúðñÿ Î-ðèíãîâåòå íà Âèíòîâåòå çà ñìåñòà íà êàðáîâåòå íà òîâà ÖÁ................ è å äîñòà òåãàâî äà ñå íàìåðÿò
ktm å òâîåòî ñïàñåíèå!!!
:bravisimost:

êàêòî ñå ïååøå â åäíà ïåñåí
"Íèòî äúæä, íèòî ñíÿã, íèòî ñëúíöå....."
'02 Aprilia RSV1000 Mille
'85 Kawasaki GPZ900R

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4034
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com
Re: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike
« #56 -: 22, 2012, 08:02:17 am »

 ÇÀÏÎ×ÂÀÌÅ ÐÀÁÎÒÀ !!!!!!!!!!!!!!!  :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang:
My Garage - R1100S Boxer Cup , R1250GS Hp K50 , R1200RT K52 / H-D FXDB , H-D FXRP-F / DUCATI 748R Superbike

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4034
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com
Re: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike
« #57 -: 02, 2012, 10:02:21 pm »
 È íåêà äà áúäå .................. èëè òàêà äà ñå êàæå ÍÀ×ËÎÒÎ!
  ñ êîëåãàòà ãî ïîäêàðàõåì âå÷å.....
 
 
 

 
 
.............. àéäå ñåãà íÿêîé äà êàæå ÷å íå áà÷êàì  ;D
 

 
My Garage - R1100S Boxer Cup , R1250GS Hp K50 , R1200RT K52 / H-D FXDB , H-D FXRP-F / DUCATI 748R Superbike

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com
Re: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike
« #58 -: 04, 2012, 05:07:52 pm »

 ÇÀÏÎ×ÂÀÌÅ ÐÀÁÎÒÀ !!!!!!!!!!!!!!!  :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang:

Àíå Íèêîëà, îò äå ãè êîïàåø òåç Õàíòèêè áðå?
Òàçè õîíäà å íàé-ñåêñè îëäòàéìåðúò íà âñè÷êè âðåìåíà çà ìåí!!!
Ïîçäðàâè è óñïåõ!

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4034
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com
Re: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike
« #59 -: 02, 2015, 11:40:45 pm »
Restart - äîñòàâèõìå äîíîð îùå åäíî CB 500 Four  :friends: :headbang: è âå÷å ùå ìîæåì äà ðàçäâèæèì íåùàòà
My Garage - R1100S Boxer Cup , R1250GS Hp K50 , R1200RT K52 / H-D FXDB , H-D FXRP-F / DUCATI 748R Superbike