: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike  ( 82727 )

0 1 () .

Angelov88

 • Hero Member
 • *****
 • : 308
Re: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike
« #60 -: 03, 2015, 12:11:38 pm »
Àç ñëåäÿ ñ íåòúðïåíèå ðàçâèòèåòî! :bravisimost:

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4034
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com
Re: '73 HONDA CB500Four SOHC4 - Clasic bike
« #61 -: 23, 2017, 09:00:14 am »
 ....... âëà÷èì ñå , íî âå÷å îñíîâíèòå íåùà ñà ãîòîâè , ñêîðî çàïî÷âà ñãëîáÿâàíåòî  :hello: :downtown:
My Garage - R1100S Boxer Cup , R1250GS Hp K50 , R1200RT K52 / H-D FXDB , H-D FXRP-F / DUCATI 748R Superbike