: Honda CBR10RR'09 - track bike ïðîåêò  ( 51439 )

0 1 () .

che

  • Hero Member
  • *****
  • : 2024
  • There is no replacement for displacement......
Re: Honda CBR10RR'09 - track bike ïðîåêò
« #20 -: 05, 2013, 09:38:52 am »
............. CBR1000RR å ïî÷òè ãîòîâ , ñêîðî ñíèìêè è ñïèñú÷å  ;)

òúêìî ñå ÷óäåõ êàêâî ñòàíà ñ òîÿ öáð, ñëåä êàòî âçå áìâ-òî
'02 Aprilia RSV1000 Mille
'85 Kawasaki GPZ900R