: Çà íàñ  ( 39082 )

0 1 () .

lichkovg

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • : 515
Çà íàñ
« -: 11, 2011, 07:26:55 pm »
Ïðè íàñ ìîæåòå íà íàìåðèòå ìîòîåêèïèðîâêà íà âîäåùèòå ôèðìè â áðàíøà
Êàñêà - SHOEI, AGV, SUOMY, ARAI, HJC, KBC, NITRO è äð
Ðúêàâèöè - ALPINESTARS, RST, NITRO è äð.
Åêèïè - ALPINESTARS, FRANK THOMAS, RST, RICHA
Âèçüîðè - SHOEI, AGV, SUOMI, MDS è NITRO

Êîíñóìàòèâè çà ìîòîöèêëåòè:
K&N - ñïîðòíè ôèëòðè

Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ:
0883 344209, Skype: rotten_man
« : 19, 2012, 11:08:58 am lichkovg »