: ÍÎÂÈ Âèçüîðè - SHOEI, AGV, ARAI è NITRO  ( 26110 )

0 1 () .

lichkovg

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 515
www.motoekip.com

Çà êîíòàêòè:
GSM: 0886053939 èëè Skype: rotten_man
ÑÎÔÈß

Âèçüîð ARAI VS-TYPE L ÷åðåí
Âèçüîðà ñòàâà çà ñëåäíèòå ìîäåëè êàñêè: Astro, Astro J, Astro R, Chaser (pre-2010), Condor, Corsair, NR 2, NR 3, NR5, Omni, Quantum (S/E/F/J), Quantum 2, Rapide, Rapide 2, Rapide 3, Route GT, RV, RX7 RR, RX7 RR3, RX7 RR4, RX7 XX, SV, Viper GT.

Öåíà: 65ëâ

Âèçüîð SHOEI VS-CX1V îãëåäàëåí
Âèçüîðà ñòàâà çà ñëåäíèòå ìîäåëè êàñêè: SHOEI XR-1000, SHOEI RAID2, SHOEI X-SPIRIT

Öåíà: 60ëâ

Âèçüîð SHOEI VS-CX1V ×åðåí
Çà SHOEI XR-1000, SHOEI RAID2, SHOEI X-SPIRIT
Ñ âúçìîæíîñò çà ìîíòàæ íà ANTIFOG

Öåíà: 60ëâ

Âèçüîð SHOEI VS-CX1V Rainbow
Çà SHOEI XR-1000, SHOEI RAID2, SHOEI X-SPIRIT

Öåíà: 60ëâ

Âèçüîð AGV VS-Q3
Çà Air-Tech, Bolt, Evo, Ghost, Mirage,S4 (pre-2010), Stealth (pre-2010), Ti-Tech, V-Flyer, X-Vent, XR2, GP-Pro

Öåíà: 60ëâ

Âèçüîð çà NITRO VX - WS-36
Çà N200-VX, N317-VX, N320-VX, N340-VX, N350-VX, N400-VX, N500-VX, N510-VX, X512V, N600-VX, N610-VX, N750-VX, N800-VX, N810-VX, N820-VX, N900-VX, N1000-VX, N1200-VX and N1400-VX

Öåíà: 35ëâ

Âèçüîð çà NITRO V - WS-10
Çà: N317V, N350V, N510V, N500V, N600V, N610V, N800V, N900V and N1000V.
Öåíà: 35ëâ

Âèçüîð çà TAKACHI
Çà: TAKACHI: TK36X, TK110X, TK130X, TK135X, TK140X, TK155X, TK156, TK220X, TK240
Öåíà: 35ëâ

Çà êîíòàêòè:
GSM: 0883344209 èëè Skype: rotten_man
ÑÎÔÈß (Ñòóäåíòñêè ãðàä)
« : 16, 2017, 09:01:03 am lichkovg »

Kevin

 • Sr. Member
 • ****
 • : 130
  • http://www.hyundai-coupe.com/
Êîëåãà, òúìåí âèçüîð çà AGV K3 èìàø ëè? Öåíà?

valka_pone

 • Jr. Member
 • **
 • : 12
Ùå ñëåäÿ òåìàòà àêî èçïàäíå òúìåí çà Íîëàí N85

sbk_bg

 • Jr. Member
 • **
 • : 37
Êîëåãà à ãóìàòà äåòî å ïðåä íîñà çà íèòðî ìè òðÿáâà ÷å ìè çàãóáèõà ìîÿòà  :'(

liamtsa

 • Newbie
 • *
 • : 3
Âèçüîðèòå ñà ãîòèíè ,òàçè ñåäìèöà ñè âçåõ îò ïè÷à åäèí-rainbow

Kick-Down

 • Sr. Member
 • ****
 • : 149
rainbow za Agv stelth èìàø ëè êîëåãà?
äà ìèíà äà òå âçåìà èëè äà âçåìà äà òå ìèíà  :D

lichkovg

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 515
óï

Kick-Down

 • Sr. Member
 • ****
 • : 149
úï è àç  ;) Rainbow çà Stealth
äà ìèíà äà òå âçåìà èëè äà âçåìà äà òå ìèíà  :D