: ÊÎÈ, ÊÀÊ È ÊÀÊÂÎ ÌÎÆÅ ÄÀ ÏÐÀÂÈ Â ÐÀÇÄÅËÀ !!!  ( 39919 )

0 1 () .

admin

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • : 1079
    • ���� ����� �� ���� ������
ÏÐÀÂÀ ÇÀ ÄÎÑÒÚÏ ÄÎ ÐÓÁÐÈÊÀÒÀ:

1. Âñè÷êè ÷ëåíîâå íà ôîðóìà èìàò ïðàâî äà ïðåãëåæäàò òåìèòå â ÐÓÁÐÈÊÀÒÀ è äà ó÷àñòâàò ÷ðåç îòãîâîð â òÿõ.
2. Ïîòðåáèòåëèòå ñ êàòåãîðèÿ "Full Member",  "Sr. Member", "Hero Member", èìàò äîïúëíèòåëíî ïðàâî äà ñúçäàâàò ñâîè òåìè è àíêåòè êúì òÿõ.
3. Ïîòðåáèòåëèòå ñ êàòåãîðèÿ "Full Member+", èìàò äîïúëíèòåëíî ïðàâî äà ñúçäàâàò, ðåäàêòèðàò, èçòðèâàò, çàêëþ÷âàò è óïðàâëÿâàò îòãîâîðèòå â ñâîéòå òåìè è àíêåòè êúì òÿõ.


ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÈ ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÇÀ ÄÎÑÒÚÏ ÄÎ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÑÊÈ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ:

Newbie                     Ìèíèìóì ïóáëèêàöèè       0
Jr. Member                Ìèíèìóì ïóáëèêàöèè       5
Full Member              Ìèíèìóì ïóáëèêàöèè       50
Sr. Member               Ìèíèìóì ïóáëèêàöèè       100
Hero Member            Ìèíèìóì ïóáëèêàöèè       250

Full Member+            ÏËÀÒÅÍ Àáîíàìåíò       (ÌÅÍÞ->Ëè÷åí ïðîôèë->Äåéñòâèÿ->Ïëàòåíè Àáîíàìåíòè)


*Óñëóãàòà â ìîìåíòà å â ïðîöåñ äà ðàçðàáîòêà è ñà âúçìîæíè, ïðîìåíè â óñëîâèÿòà è ïðàâèëàòà.


« : 21, 2012, 12:24:32 pm admin »