: ÌÎÒÎ ÅÊÈÏÈÐÎÂÊÀ NITRO & AKITO - êàñêè, ìîòî-ðúêàâèöè, ìîòî-ÿêåòà, ìîòî-áîòóøè  ( 15792 )

0 1 () .

lichkovg

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 515
www.motoekip.com

Çà êîíòàêòè:
GSM: 0886053939 èëè Skype: rotten_man
ÑÎÔÈß
« : 04, 2018, 03:03:14 pm lichkovg »

Teo-honda-fy

 • Hero Member
 • *****
 • : 407
 • :)
Re: ÍÎÂÈ ÊÀÑÊÈ - NITRO
« #1 -: 21, 2012, 05:43:50 pm »
Èìàø ËÑ
MotoGP, SBK & BSB  :)


MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com
Áëàãîäàðÿ íà êîëåãà, âå÷å ñå ðàäâàì íà åäíà íîâà NITRO NGFP MECHANIKA!!!
Ïåðôåêòíî îáñëóæâàíå, óäîâîëñòâèå äà ñå ïðàâè áèçíåñ ñ  lichkovg
 :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
kiko22

 • Hero Member
 • *****
 • : 1079
Äàé ìè öåíà íà ðúêàâèöè Nitro NG-50
Âñåêè óìèðà,íî íå âñåêè æèâåå!