: ñðàâíèòåëíè òàáëèöè çà CDI ( åëåêòðîíèêè, êîìïþòðè) íà Êàâàñàêè  ( 48521 )

0 1 () .Pancho77

 • Hero Member
 • *****
 • : 2924
Suzuki Info


When the red light comes on, eg (F1) use these fault codes to find your problem. Im sure they will work ok on all gsxr range after year of 2000. To extract the codes from the computer system, there is a two pinned connector hanging out of the wiring harness, on the left hand rear of the bike, (say above the pillion foot peg under rear trim. Be sure not to confuse the other connector used by the Suzuki Workshop Mechanics, as this has four or five wires to the connector) After locating the one with only two wires at the back, use a split pin or paper clip to bridge the two wires togeather and turn the ignition to the ON position, but do not start it. You should now be able to read the code on the console. The fault codes are as follows,,

**** GSXR Fuel Injection (FI) Code List:*****

C14 - THROTTLE POSITION SENSOR
C15 - ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR
C21 - INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR
C22 - ATMOSPHERIC PRESSURE SENSOR
C23 - TIPOVER SENSOR
C24 - IGNITION SIGNAL #1
C25 - IGNITION SIGNAL #2
C26 - IGNITION SIGNAL #3
C27 - IGNITION SIGNAL #4
C28 - SECONDARY THROTTLE VALVE ACTUATOR
C29 - SECONDARY THROTTLE POSITION SENSOR
C30 - SECONDARY THROTTLE CONTROL UNIT
C31 - GEAR POSITION SENSOR
C32 - INJECTOR SIGNAL #1
C33 - INJECTOR SIGNAL #2
C34 - INJECTOR SIGNAL #3
C35 - INJECTOR SIGNAL #4
C41 - FUEL PUMP CONTROL SYSTEM
C42 - IGNITION SWITCH SIGNAL
C46 - EXHAUST CONTROL VALVE ACTUATOR (1000 ONLY
Pancho77

 • Hero Member
 • *****
 • : 2924
Îùå èíôî îòíîñòíî èãíàéòåðèòå íà ÃÑÕÐ ñåðèÿòà.

Hesoss

 • Hero Member
 • *****
 • : 531
10 ïúòè ñå îïèòâàì äà ïðèêà÷à åäèí ôàéë ñ êîäîâåòå çà Êàâàñàêè è íå óñïÿâàì

ñëàãàì ëèíê êúì ôîðóì òàì ãè èìà âêëþ÷èòåëíî è êàê ñå ïðàâè ìîñò íà êîìïà

http://ocmoto.com/index.php/topic,44796.0.html

"Åäíî íåùî ðàçáðàõ ñúñ ñèãóðíîñò ïðåç ìîÿ æèâîò - ÷å íàâñÿêúäå ìîæå è áåç ìåíå."

Pancho77

 • Hero Member
 • *****
 • : 2924
Õàéäå, êîëåãè! Îñòàíàõà Õîíäà è ßìàõà!

Pancho77

 • Hero Member
 • *****
 • : 2924
Ñõåìè íà ðàçëè÷íè ðåëå-ðåãóëàòîðè..îò åäèí ðóñêè ôîðóì!
http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=10