.:: www.MotoForum-BG.co ::.

.

,
  

:

: [1] 2   

: BMW S1000RR 2012 - Race track bike çà ñåçîí 2013  ( 33141 )

0 1 () .

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4039
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com

 BMW-òî ïðèñòèãíà è âñè÷êî ùå çàïî÷íå ñêîðî...............
 Àéäå ìàëêî ìàòåðèàë äà ïëàêíåì îêîòî!
  :cheers:

:occasion1: :occasion1: :occasion1: :occasion1: :occasion1:
« : 19, 2012, 06:45:54 pm kokoVmaxa »
My Garage - R1100S Boxer Cup / , H-D FXR Black Death / DUCATI 748R Superbike

Ïëàìåí Øîïîâ

 • Hero Member
 • *****
 • : 2356
  • http://plamenshopov.snimka.bg/other/plamen.493734.18331532

 :-X :-X :-X Áåç äóìè. Óíèêàëåí ìîòîð.  :bravisimost:
Honda Hornet 919 03'/ Honda Hornet 600 01'/ Honda CBR 600 F4 00'/ Honda CBR 600 F2 91'
                                               Honda The Power Of Dreams

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4039
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com


 - eòî ÷å íå å íîâ  :friends:
My Garage - R1100S Boxer Cup / , H-D FXR Black Death / DUCATI 748R Superbike

Wild Hog

 • Hero Member
 • *****
 • : 722

×åñòèòî !
ABS èìà ëè ... òðàêøúí, êóéêøèôòúð ?
Ïîíàâúðâÿâà ëè ?
Êèëîìåòðàæà ìîæå ëè äà ñå "áóòíå" äà ïîêàçâà km ?

Ååå, ùå âçåìà è àç åäèí òàêúâ è ùå ãî íàïðàâÿ íà ôàéòåð.  ^-^
"suburban biker wannabe"

gufi

 • Hero Member
 • *****
 • : 819

×åñòèòî !
Ååå, ùå âçåìà è àç åäèí òàêúâ è ùå ãî íàïðàâÿ íà ôàéòåð.  ^-^

Çàðåæè ãî ôàéòúðà!
Åäíè ðåñíè÷êè,äèñàãè è ìàëêî õðîì÷å è ùå ñòàíå ÷óäåí ÷îïúð :bravisimost:

angel4o

 • Hero Member
 • *****
 • : 833
 • 'íÿêâè ìîòîðè...

Ìîòîðà ãî îãëåäàõ ïðåäè îêîëî ÷àñ, ãîëÿì êðàñàâåö, íàïðàâî ñè å ÷èñòî íîâ, ëîøîòî å,÷å íÿìàõ âðåìå Êîêî äà ïî÷åðè,íî è òîçè ìîìåíò ùå äîéäå... È îùå âåäíúæ - áåçàâàðèéíî è ñ ïîíå åäèí ïîäèóì ïðåç ñåçîí 2013(àêî ãî èìà âúîáùå)
http://www.vbox7.com/play:0c6339a3
Âúçìîæíî å íåù ò  ä  ñå ñëó÷â ò!
Êîëêîòî ïîâå÷å îïîçí â ì õîð ò , òîëêîâ  ïîâå÷å îáèêâ ì ïð ñåò ò ....

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4039
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com

 Òà òî òîâà òàêîâà íà÷è ebay.com áèëî ãîëÿìà ðàáîòà áå  :( :o
 - Íå ÷å ñìå ãè êóïèëè îò òàì äå àìà ñúùèòå ãè ïðîäàâàò è èç åâàó  :(
 åòî ÿ ãåíåðàöèèêàòà:
http://www.ebay.co.uk/itm/261120663564?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
 òâà òàêîâà çà øàðíèðà ãëåäàì ãúçàðèÿ áèëî(è àç êàòî Íèêè-òó)
http://www.ebay.co.uk/itm/260935477738?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
 òâà òîÿ ïðåäíèÿ êàëíèê ïî ëåê áèë:
http://www.ebay.co.uk/itm/320919658717?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
 òâà òàêîâà çà ðàìàòà ïà çà ãúçàðèÿ:
http://www.ebay.co.uk/itm/280806961350?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
 òóé çà ïðåä ðåçåðâîàðà äà ìó å ïî ëåêî íà ìîòîð÷åòî:
http://www.ebay.co.uk/itm/250973792261?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
 òâà òóêà å çà - Íåäàé ñè áîæå äåò ìó ñà âèêà:
 1-âîòî îò ãðóïàòà:
http://www.ebay.co.uk/itm/260935487317?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
 2-ðîòî îò Ãðóïàòà:
http://www.ebay.co.uk/itm/260935490317?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
 3-òîòî îò ãðóïàòà:
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-S1000RR-2009-2012-2010-2011-Racing-Carbon-Fiber-Fibre-Engine-Cover-fairings-/280933534347?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item4168f18a8b
 Òîâà äðóãàòà ãúçàðèèñêà ÷àñò îêîëî ðåçåðâîàðà çà íàìàëÿíå òåãëàòà ïî âèñîêîòî:
http://www.ebay.co.uk/itm/380492561977?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
 Òîâà òàÿ îðèãèíàëíàòà ðîãàòêà ìíîîî òåæêà è ÿ ñìåíèõìå ñ òàÿ:
http://www.ebay.co.uk/itm/300781676259?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
 Òâà ÁÌÂ ìíîãî íà óìíî ìè ñå ïíàïðàâè è çàðàäè òîâà ìó âçåìàõìå òîâà:
http://www.ebay.co.uk/itm/320933772397?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649

_____________________________________________________________
 ñåãà òîâà òóêà ñà íåùàòà êîèòî ñëåäâàò çà ìîíòàæ:
 åäíè åé òàêèâà äà ìîãà äà ñè íàìåñòÿ øàðíèðà íà ìàëêî ïî ðàçëè÷íî ìåñòî:
http://www.ebay.co.uk/itm/251035838680?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
 Òâà å äà ìîãà äà ãëåäàì ñ ïî êîëêî âðåìå ñå äâèæà çà îáèêîëêà
http://www.ebay.co.uk/itm/271078681281?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
 Äðóãèòå çà óòðå , ÷å íÿìà äà å èíòåðåñíî
My Garage - R1100S Boxer Cup / , H-D FXR Black Death / DUCATI 748R Superbike

angel4o

 • Hero Member
 • *****
 • : 833
 • 'íÿêâè ìîòîðè...

Àáå äèì äà òå íÿìà, äðàçíèòåë äîëåí  :Devil: :Devil:  ^-^ ^-^ ^-^ ^-^  :pottytrain2:
http://www.vbox7.com/play:0c6339a3
Âúçìîæíî å íåù ò  ä  ñå ñëó÷â ò!
Êîëêîòî ïîâå÷å îïîçí â ì õîð ò , òîëêîâ  ïîâå÷å îáèêâ ì ïð ñåò ò ....

che

 • Hero Member
 • *****
 • : 2026
 • There is no replacement for displacement......


Êîêî, ñêîðî äà ñè ìèíàâàë ïðåç Áîáîøåâî, å òàêà äà ïóñíåø òîòî   :-\
'02 Aprilia RSV1000 Mille
'85 Kawasaki GPZ900R

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8413
 • E íÿìà òàêúâ êåô!

Ïàðèòå ñà ìó ñòèãíàëè ñàìî äî Ïåðíèê  ;D ;D ;D ;D ;D
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4039
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com

 õàõàõààõàõõàà - íå àìà ðàáîòÿ óñèëåíî çà äà íå ðàç÷èòàì íà êúñìåòà ñè íÿêîé äåí çà â áúäåùå..............
My Garage - R1100S Boxer Cup / , H-D FXR Black Death / DUCATI 748R Superbike

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com

Ïîçäðàâè çà õóáàâèÿò ìîòîð!

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4039
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com

 Ïîêðàé òâà ÁÌÂ ùå èçêàðàì íÿêîÿ èíæèíåðíà ñïåöèàëíîñò îùå.............

 òóêà ñ ïîìîùà íà êîëåãàòà Àíãåë íàìåðèõìå è ìàëêî èíôî çà òèÿ ñïèðà÷êè! (íàìèðàíåòî íà íàêëàäêè çà òèÿ ñïèðà÷íè àïàðàòè ñå îêàçà åäíî ìàëêî ïðèêëþ÷åíèå àêî èñêàø äà ñà íåùî ðàçëè÷íî îò ÁÐÅÌÁÎ.......
 Òà íà âúïðîñà çà àïàðàòèòå ñ êîèòî å îáîðóäâàíî ÁÌÂ-òî çà 2012( Îêàçàõà ñå ðàçëè÷íè îò íà 2011)
 BREMBO - MODEL: Race 20.8343.21 Ð4 34/34
 àïàðàòè ñúñ ñúùèòå íàêëàäêè:
 BREMBO - MODEL: Goldline 20.7850.11/21
 BREMBO - MODEL: Goldline 20.8343.35/45/11/21(P434B)

 ÊÎÄ ïî BREMBO - M478Z04
 ÊÎÄ ïî ACCOSSATO - AG118EV1 ïî êîä íà àïàðàòè (çà ÁÌÂ 2009-2011 - AG116EV2)
 KOÄ ïî SBS - SBS 762RS ( çà ÁÌÂ 2009-2011 SBS 870DC )

 Ôèòìúíò ê ò ëîã: http://www.zupin.de/uploads/tx_userzupindownloads/Z04_applications.pdf

 Äîïúëíèòåëíî íîâ  è ïîïúëíåíå  èíôîðì öèÿ
 Ìîòîðè êîèòî èçïîëâ ò ñúùèòå í êë äêè ñ :
 APRILIA   RSV 1000 Mille
APRILIA   RSV 1000 Mille Nera
APRILIA   RSV 1000 Mille R
APRILIA   RSV 1000 Mille R
APRILIA   RSV 1000 Mille R
APRILIA   RSV 1000 R Factory
APRILIA   Tuono 1000 R
APRILIA   Tuono 1000 R Factory
APRILIA   Tuono 1000 Racing
BENELLI   2 UE 750
BENELLI   BX 570 Motard
BENELLI   TNT 1130 Caf�' Racer
BENELLI   TNT 1130 Caf�' Racer
BENELLI   TNT 1130 Titanium
BENELLI   TNT 1130 Titanium
BENELLI   Tornado 900 Tre Novecento LE
BENELLI   Tornado 900 Tre Novecento RS Rad.cal.
BENELLI   Tornado Naked Tre 1130
BENELLI   Tornado Naked Tre 1130
BIMOTA   DB5 1000 Mille
BIMOTA   DB5 all models
BIMOTA   DB5 R
BIMOTA   DB5 R
BIMOTA   DB5 S
BIMOTA   DB5 S
BIMOTA   DB6
BIMOTA   DB6 Delinio
BIMOTA   DB6 R
BIMOTA   DB7
BREMBO   Goldline 20.7850.11/21, road - 4 pad
BREMBO   Goldline 20.8343.35/45/11/21(P434B)
CAGIVA   Mito 500
CAGIVA   X-Raptor 1000
CAGIVA   X3-Raptor 1000
DERBI   Mulhac�n 659
DERBI   Mulhac�n 659 Caf�
DERBI   Mulhac�n 659 Hot Bob
DERBI   Mulhac�n 659 X Vision
DUCATI   748 R
DUCATI   748 RS
DUCATI   749
DUCATI   749 Dark
DUCATI   749 R
DUCATI   749 S
DUCATI   998 Monster S4R S Testastretta
DUCATI   998 Monster S4R S Tricolore
DUCATI   998 Monster S4R Testastretta
DUCATI   998 R
DUCATI   998 S
DUCATI   999
DUCATI   999 Biposto
DUCATI   999 R
DUCATI   999 R Xerox
DUCATI   999 S
HUSQVARNA   SM 450 R
HUSQVARNA   SM 450 R
HUSQVARNA   SM 450 RR
HUSQVARNA   SM 510 R
HUSQVARNA   SM 610 ie
HUSQVARNA   SM 610 S
HUSQVARNA   SMS 630
HUSQVARNA   STR 650 CRC
KTM   690 Duke
KTM   690 Duke R
KTM   690 SMC
KTM   690 SMR
KTM   950 SMC Supermoto
KTM   990 SM R Supermoto
KTM   990 SM Supermoto
KTM   990 SM T Supermoto
KTM   990 Superduke
KTM   990 Superduke R
LAVERDA   SFC 1000
MONDIAL   Evo 1000
MONDIAL   Piega 1000
MONDIAL   RZ 1000 Nuda
MONDIAL   Starfighter 1000
MOTO GUZZI   Fionda 1100
MOTO GUZZI   Griso 1100
MOTO GUZZI   MGS-01 1000
MOTO GUZZI   MGS-01 1000 Corsa
MOTO GUZZI   MGS-01 1200 Corsa
MV AUGUSTA   Brutale 910 R
MV AUGUSTA   Brutale 910 R Italia
MV AUGUSTA   F4 1000
MV AUGUSTA   F4 1000 R
MV AUGUSTA   F4 1000 R 1+1
MV AUGUSTA   F4 1000 Senna
PETRONAS   FPI
TM   SMM 125 Black Dream
TM   SMM 450 F Black Dream ES
TM   SMM 530 FES Black Dream
TM   SMX 450 F Competition
TM   SMX 530 F Competition
TM   SMX 660 F Competition
TRIUMPH   Speed Triple 1050
VOXAN   Charade Racing 996
VOXAN   GTV 1200
« : 22, 2012, 05:02:45 pm kokoVmaxa »
My Garage - R1100S Boxer Cup / , H-D FXR Black Death / DUCATI 748R Superbike

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4039
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com
My Garage - R1100S Boxer Cup / , H-D FXR Black Death / DUCATI 748R Superbike

Moni

 • Hero Member
 • *****
 • : 874

×åñòèòî è áåçàâàðèéíî ïèëîòèðàíå.Àâå øà çåìà äà çàäåëÿ 4-5 ãîèøíè çàïëàòè òà äà ñè âçåìà è àç åäíî òàêîâà ïà ïîñëå è àç äà ñà ôðúöêàì.

primitive

 • Sr. Member
 • ****
 • : 171

Êîêî ïîçäðàâëåíèÿ,ùå ñòàíå ïåðôåêòåí êàêòî ñè ãî çàìèñëèë  :notworthy: :bravisimost:.Ùå ñëåäÿ òåìàòà ñ óäîâîëñòâèå.
Primitive!?

ypyk_xau

 • Jr. Member
 • **
 • : 49

Íàé-íàêðàÿ òåìà çà Jena Jameson íà ìîòîðèòå  :occasion18:

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com

Íàé-íàêðàÿ òåìà çà Jena Jameson íà ìîòîðèòå  :occasion18:
Jenna Jameson

dobry

 • Ñïîíñîð íà MotoForum-Bg
 • Full Member
 • *****
 • : 91
  • facebook- race bike stands

Ïóóó Ïóóóó äà îñòàíå òàêúâ ëúñêà÷ òè ïîæåëàâàì  :headbang:

è ÷àêàì ãîíêàòà íà ãîäèíàòà ñðåùó Í.Êóëèíñêè- ñòðàøèëèùåòî íà ÁÌÂòàòà õàõàõàõàõàõ  O0

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4039
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com

Òÿ ñå å âèäÿëà , ÷å âñè÷êè ãè ìúðçè , àìà àéäå àç äà ïóñíà íÿêîÿ è äðóãà ñíèìêà íà ìîòîð÷åòî è äî êúäå ñúì ÿ äîêàðàë â òåçè ñòóäåíè äåêåìâðèèñêè äíè.........
 "RBT race parts" Àôòúð ìàðêåò àëóìèíèåâè äåòàéëè ("Sato racing" Íî ñúñ íàøàòà Áúëãàðñêà òúðãîâñêà ìàðêà)
ÑòåïåíêèÃàðäúò íà ïðåäíàòà ñïèðà÷êà(çàäúëæèòåëåí ïî èçèñêâàíå íà FIM îò 2013)


Êîðìèëàòà:


Èçîëèðàíèÿò åúðáîêñ ñúñ çàòàïåí êëàïàí íà PAIR:Íîâî è ïî ìàëêî êàçàí÷å çà ñïèðà÷êèòå(èñêàøå ìè ñå äà ãî îñòàâÿ íà Øëàóõ ñàìî , íî çàðàäè òîÿ ABS íåìîæåëî(íå ñå ïðåïîðú÷âà):Ãåíåðàöèÿòà å ñúñ ìåñòî çà 3 ëàìáäà ñîíäè(2 çà îðèãèíàíèòå è 1 çà Øèðîêîëåíòîâ êîíòðîëåð,êîéòî Àç íÿìàì êúì ìîìåíòà - âñå îùå íå ñúì ìó êóïèë RAPID Bike EVOLUTIONE PRO)


Kaðáîíà ïîñòàâåí íà ìîòîðà èçãëåæäà óíèêàëíî: Òóêà çà äà å ÿñíî íà åäíè õîðà äâå ñíèì÷èöè äà èì ïóñíà.............
Äàòà íà ïðîèçâîäñòâî íà èíñòàëàöèÿòà:

Äàòà íà Çãëîáÿâàíå íà ìîòîðà:


 - Î÷àêâàéòå ïðîäúëæåíèå............... ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
My Garage - R1100S Boxer Cup / , H-D FXR Black Death / DUCATI 748R Superbike
: [1] 2   
 

0.36 24 .