.:: www.MotoForum-BG.co ::.

.

,
  

:

: [1]   

: Ãîëÿìà ãàìà ðåëå ðåãóëàòîðè..  ( 21162 )

0 1 () .

moto_gp

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • : 609
  • skype angel_streka72
    • nikolovshop.com

http://www.youtube.com/watch?v=-JWbPu2Zxq8&feature=plcp
Òðèôàçíè,ìîíîôàçíè ,Sense ðåãóëàòîðè...
Ðåãóëàòîðè çà Áîáêàò,Õåëèêîïòåð ìàøèíè è äðóãè...
Áåç ðåãóëàòîðè íà ñêóòåðè ïîä 80 êóáèêà...
: [1]   
 

0.37 24 .