: Programmable Speed Limiter....  ( 1809 )

0 1 () .

moto_gp

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • : 609
  • skype angel_streka72
    • nikolovshop.com
Programmable Speed Limiter....
« -: 01, 2012, 08:30:06 am »
Îãðàíè÷åíèå íà ñêîðîñòòà çàäàâàìå 80 êì íà êîíòðîëåðà è ìîòîðà íå ãè ïðåâèøàâà â ñëó÷àÿ ñúì çàäàë 40....
http://www.youtube.com/watch?v=Y3_bkepyz3Q
« : 01, 2012, 01:28:41 pm moto_gp »

BlueOcean

  • Hero Member
  • *****
  • : 365
Re: Programmable Speed Limiter....
« #1 -: 01, 2012, 02:27:36 pm »
 ??? Åõàààààààààààà :cheers: