: KAWASAKI Z440Ñ 1979 - "Îñâåæàâàíå"  ( 21102 )

0 1 () .

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4029
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com
KAWASAKI Z440Ñ 1979 - "Îñâåæàâàíå"
« -: 27, 2012, 08:17:24 pm »
Àéäå äà ñå ïîõâàëÿ - äîáàâèõ îùå åäíî ìîòîð÷å:
 - KAWASAKI Z440Ñèíôîðìàöèÿ çà ñåìåéñòâîòî:
http://www.kz400.com/TechnicaldataFrameset.html

 Îñòàâà äà äîáàâÿ ñíèìêèòå îò ïðèäîáèâêàòà , ñàìî ôîòîàïàðàò äà ñè íîñÿ...........
My Garage - R1100S Boxer Cup , R1250GS Hp K50 , R1200RT K52 / H-D FXDB / DUCATI 748R Superbike

baneto

 • Full Member
 • ***
 • : 78
Re: KAWASAKI Z440Ñ 1979 - "Îñâåæàâàíå"
« #1 -: 28, 2012, 09:47:00 pm »
×åñòèòî... Ìíîãî ãîëÿìà òè ñòàíà êîëåêöèÿòà, ñêîðî ùå òè òðàáâà ïî-ãîëÿì ãàðàæ!!!  ;)

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4029
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com
Re: KAWASAKI Z440Ñ 1979 - "Îñâåæàâàíå"
« #2 -: 29, 2012, 09:04:21 am »
My Garage - R1100S Boxer Cup , R1250GS Hp K50 , R1200RT K52 / H-D FXDB / DUCATI 748R Superbike

Ïëàìåí Øîïîâ

 • Hero Member
 • *****
 • : 2356
  • http://plamenshopov.snimka.bg/other/plamen.493734.18331532
Re: KAWASAKI Z440Ñ 1979 - "Îñâåæàâàíå"
« #3 -: 29, 2012, 09:29:19 am »
Áðàâî Êîêî ! Ïîä îñâåæàâàíå äà ðàçáèðàìå áîÿäèñâàíå? Ïîëèðàíå íà äâèãàòåëÿ è ò.í.?
Honda Hornet 919 03'/ Honda Hornet 600 01'/ Honda CBR 600 F4 00'/ Honda CBR 600 F2 91'
                                               Honda The Power Of Dreams

Moni

 • Hero Member
 • *****
 • : 874
Re: KAWASAKI Z440Ñ 1979 - "Îñâåæàâàíå"
« #4 -: 29, 2012, 09:45:54 am »
Ñêîðî ùå õîäèì íà ÷àñòíè ìîòî ñàëîíè.×åñòèòî :bravisimost:

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8374
 • E íÿìà òàêúâ êåô!
Re: KAWASAKI Z440Ñ 1979 - "Îñâåæàâàíå"
« #5 -: 29, 2012, 11:30:24 am »
Çàâàëèÿòà å ñòîÿë ìàé äîñòà âðåìå íà íå÷èé äâîð. ×àêàìå ðàçâèòèåòî  :bravisimost:
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4029
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com
Re: KAWASAKI Z440Ñ 1979 - "Îñâåæàâàíå"
« #6 -: 29, 2012, 12:56:00 pm »
Áðàâî Êîêî ! Ïîä îñâåæàâàíå äà ðàçáèðàìå áîÿäèñâàíå? Ïîëèðàíå íà äâèãàòåëÿ è ò.í.?
Èçöÿëî  ;) + ïîäìÿíà íà íÿêîé íåùà êàòî èçäúíåíèòå ìó ãúðíåòà è äðóãè ïðîáëåìíè íåùà , íî íÿìà äà ïèïàìå íèùî ïî äèçàéíà âèäà è ò.í. Àáå â îðèãèíàëåí âèä ñúñ ñúñòîÿíèå êàòî íà ìîòîðèòå êîèòî ïðàâÿ äî ìîìåíòà - ðàçãëîáÿâàìå äî áîëò è ãàéêà âñè÷êî è ïîñëå íà íîâî  :cheers:
My Garage - R1100S Boxer Cup , R1250GS Hp K50 , R1200RT K52 / H-D FXDB / DUCATI 748R Superbike

Ïëàìåí Øîïîâ

 • Hero Member
 • *****
 • : 2356
  • http://plamenshopov.snimka.bg/other/plamen.493734.18331532
Re: KAWASAKI Z440Ñ 1979 - "Îñâåæàâàíå"
« #7 -: 29, 2012, 01:19:34 pm »
Íå å êàòî äà íÿìà ðàáîòà ïî íåãî...
Honda Hornet 919 03'/ Honda Hornet 600 01'/ Honda CBR 600 F4 00'/ Honda CBR 600 F2 91'
                                               Honda The Power Of Dreams

BEERO

 • Jr. Member
 • **
 • : 14
Re: KAWASAKI Z440Ñ 1979 - "Îñâåæàâàíå"
« #8 -: 03, 2013, 02:35:35 am »
Òîâà êîðìèëöå ÿêî ìè ïðèëè÷à íà Òîìàñåëè?

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4029
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com
Re: KAWASAKI Z440Ñ 1979 - "Îñâåæàâàíå"
« #9 -: 03, 2013, 09:46:34 am »
Òîìàñåëè
;) :bravisimost: èìåííî!
My Garage - R1100S Boxer Cup , R1250GS Hp K50 , R1200RT K52 / H-D FXDB / DUCATI 748R Superbike

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8374
 • E íÿìà òàêúâ êåô!
Re: KAWASAKI Z440Ñ 1979 - "Îñâåæàâàíå"
« #10 -: 03, 2013, 01:21:08 pm »
Êîðìèëîòî èçáèâà ðèáàòà. Äî êîëêîòî âèæäàì å ñ âúçìîæíîñò çà ïðîìÿíà íà ãåîìåòðèÿòà. Àêî ðå÷åø äà ãî ïðàâèø íà êàôå-ðåéñúð - ïóñêàø êðàèùàòà íàäîëó è ñè ãîòîâ. Èëè ïúê ãè âäèãàø íàãîðå çà òóðèñòè÷åñêî êàðàíå. Ìîæå ëåêî è íà ÷îïúðèÿ äà ãî îáúðíåø  ;D ;D ;D
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.

morqka

 • RSV Mille, CB1100, Moto Guzzi V50
 • Hero Member
 • *****
 • : 530
  • äèãèòàëåí ïå÷àò íà òåíèñêè
Re: KAWASAKI Z440Ñ 1979 - "Îñâåæàâàíå"
« #11 -: 03, 2013, 01:48:03 pm »
Ìîæå ëåêî è íà ÷îïúðèÿ äà ãî îáúðíåø  ;D ;D ;D

Ñàêúí!  >:(
"Harley Davidson....100+ years of converting fuel into noise without the harmful side effect of horsepower"

Pancho77

 • Hero Member
 • *****
 • : 2924
Re: KAWASAKI Z440Ñ 1979 - "Îñâåæàâàíå"
« #12 -: 03, 2013, 03:42:06 pm »
Ìîòîðà ðàäâà.. áðàâî Êîêî..