: imam suzuki gsx600f mogali da sloja djanta ot gsx750r  ( 2923 )

0 1 () .

ei_lud

  • Newbie
  • *
  • : 1
imam suzuki gsx600f mogali da sloja djanta ot gsx750r

che

  • Hero Member
  • *****
  • : 2026
  • There is no replacement for displacement......
äèðåêíî íå, íî ïî ïðèíöèï äà
òðÿáâàò òè ôòóëêè, ïðåñòúðãâàíå íà ëàïàòà çà àïàðàòà è íà ôëàíåöà çà âåíåöà + âåíåö çà ãñõð
'02 Aprilia RSV1000 Mille
'85 Kawasaki GPZ900R

Pancho77

  • Hero Member
  • *****
  • : 2924
äèðåêíî íå, íî ïî ïðèíöèï äà
òðÿáâàò òè ôòóëêè, ïðåñòúðãâàíå íà ëàïàòà çà àïàðàòà è íà ôëàíåöà çà âåíåöà + âåíåö çà ãñõð

 :bravisimost:

 äâà ïúòè ñúì ãî ïðàâèë... ïî-ñïîìåí ìè êîñòâàøå 2 ÷àñà òðóä..