: Supermoto âèäåî...  ( 46295 )

0 1 () .

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com
Supermoto âèäåî...
« -: 16, 2013, 07:40:45 am »
Åäíà òåìà çà âñè÷êè íàðêîìàíè, ÷èÿòî äðîãà å ñóïåðìîòîòî  :headbang: :headbang: :headbang:
Òóê ìîæåòå äà ïîñòâàòå êëèïîâå ñúñ ñóïåðìîòî îò íåòà, âàøè èëè ÷óæäè òàêèâà, êîèòî Âè õàðåñâàò!

Åòî ãî è ìîÿ ëþáèì:
ìîòî - ßìàõà
êàðà÷ - Ðóäè Áàóåð ¹69
Êëèï -
http://www.youtube.com/watch?v=AvN8BZ6FIaU

che

 • Hero Member
 • *****
 • : 2024
 • There is no replacement for displacement......
Re: Supermoto âèäåî...
« #1 -: 16, 2013, 09:52:11 am »
Íå å íàé-ÿêîòî, ìà ïúê ñè å ìîå.......

Ìîòîð - ÊÒÌ 525 EXC/SX
Êàðà÷ - àç
Ìÿñòî - Äåáðàùèöà -> Ñâ.Êîíñòàíòèí


http://www.youtube.com/watch?v=NayqSkpuKPM


Öèêàéòå HD
'02 Aprilia RSV1000 Mille
'85 Kawasaki GPZ900R

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com
Re: Supermoto âèäåî...
« #3 -: 23, 2013, 08:21:08 pm »
Ìíîãî ÿêà ïèñòà

http://www.youtube.com/watch?v=LOwzAGiyatk