: Âåðèãè D.I.D  ( 23845 )

0 1 () .

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com
Âåðèãè D.I.D
« -: 27, 2014, 05:12:22 pm »

Çäðàâåéòå,

èìàì óäîâîëñòâèåòî äà ïðåäëîæà íà Âàøåòî âíèìàíèå çàäâèæâàùè è àíãðåíàæíè âåðèãè íà ìàðêàòà D.I.D. Ìàðêà íàëîæèëà ñå íà ïàçàðà êàòî àáñîëþòåí ëèäåð. Íèå îò ZM-PerfOrmance ðàáîòèì ñ òàçè ìàðêà îò äîñòà âðåìå è íå ìèñëèì äà ÿ ñìåíÿìå.
http://www.didchain.com/index.htm
« : 30, 2014, 12:27:03 pm MX13 »

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com
Re: Âåðèãè D.I.D
« #1 -: 30, 2014, 11:50:59 am »
Ïðèëàãàì âñè÷êè íàëè÷íè âåðèãè êúì ìîìåíòà 30.1.14 ìîäåë, äúëæèíà /áð. çâåíà/ è öåíàòà â ëåâà. Îòñòúïëèòå ñà ñúùèòå êàêòî ïðè ìàñëàòà ñïîðåä ðåéòèíãúò Âè âúâ ôîðóìà.  ñëåäâàùèÿò ïîñò ùå íàìåðèòå èíôîðìàöèÿ çà ðàçëè÷íèòå ìîäåëè âåðèãè.

Âåðèãà DID 420 NZGB-126L-   65.004
Âåðèãà DID 420 NZGB-134L -   69
Âåðèãà DID 420H-MBK-122L-   60
Âåðèãà DID 420H-MBK-138L-    68.004
Âåðèãà DID 428 H-122L-   65.004
Âåðèãà DID 428 H-130L-    69.996
Âåðèãà DID 428 H-138L-   72
Âåðèãà DID 428 H-146L -   74.004
Âåðèãà DID 428 NZGB-134L -95.004
Âåðèãà DID 428 NZGB-136L-   96.996
Âåðèãà DID 428 NZGB-138L-   99.996
Âåðèãà DID 428 VXGB-124L-   123.996
Âåðèãà DID 428 VXGB-138L-   138
Âåðèãà DID 520 ATVGB-86L-   120
Âåðèãà DID 520 ATVGB-92L-   128.004
Âåðèãà DID 520 ATVGB-98L -   137.004
Âåðèãà DID 520 ATVGB-100L -   138.996
Âåðèãà DID 520 ATVGB-106L -   147.996
Âåðèãà DID 520 ATVGB-112L -   156
Âåðèãà DID 520 DZGB-110L -   95.004
Âåðèãà DID 520 DZGB-118L -   101.004
Âåðèãà DID 520 DZGB-120L -   102.996
Âåðèãà DID 520 DZGB-124L-   107.004
Âåðèãà DID 520 ERTX2-114L -   120
Âåðèãà DID 520 ERTX2-116L-   122.004
Âåðèãà DID 520 ERTX2-118L -   123.996
Âåðèãà DID 520 ERTX2-120L-   126
Âåðèãà DID 520 ERTX2-124L -   131.004
Âåðèãà DID 520 ERV3 -110L-    282
Âåðèãà DID 520 ERV3-116L-   297.996
Âåðèãà DID 520 ERV3-118L-    303
Âåðèãà DID 520 ERV3 -120L-   308.004
Âåðèãà DID 520 VMGB-120L-   180
Âåðèãà DID 520 VTGB-116L-   174.996
Âåðèãà DID 520 VTGB-120L-   177.996
Âåðèãà DID 520 VX-102L-   105
Âåðèãà DID 520 VX-86L-   90
Âåðèãà DID 520 VX-98L -   99.996
Âåðèãà DID 520 VXBB-110L -   125.004
Âåðèãà DID 520 VXBB-114L-    129.996
Âåðèãà DID 520 VXGB-110L -   140.004
Âåðèãà DID 520 VXGB-112L-   142.5
Âåðèãà DID 520 VXGB-114L -   144.996
Âåðèãà DID 520 VXGB-118L-   150
Âåðèãà DID 520 VXGB-120L-   153
Âåðèãà DID 520 VXGB-124L-   157.5
Âåðèãà DID 520 VXGB-86L-   110.004
Âåðèãà DID 520 VXGB-92L -   117
Âåðèãà DID 520 VXGB-98L-   125.004
Âåðèãà DID 520 ZVMGB-100L-   210
Âåðèãà DID 520 ZVMGB-112L -225
Âåðèãà DID 520 ZVMGB-114L -240
Âåðèãà DID 520 ZVMGB-120L -249.996
Âåðèãà DID 520 ZVMXGG-110L-219
Âåðèãà DID 520 ZVMXGG-112L -222.996
Âåðèãà DID 520 ZVMXGG-118L -234.996
Âåðèãà DID 525 VXBB-120L -   155.004
Âåðèãà DID 525 VXBB-124L -   159
Âåðèãà DID 525 VXGB-110L -   158.004
Âåðèãà DID 525 VXGB-114L -162.996
Âåðèãà DID 525 VXGB-116L -165.996
Âåðèãà DID 525 VXGB-118L -    168.996
Âåðèãà DID 525 VXGB-120L-   171.996
Âåðèãà DID 525 VXGB-124L-   177.504
Âåðèãà DID 525 ZVMGB-112L-   230.004
Âåðèãà DID 525 ZVMGB-124 -255
Âåðèãà DID 525 ZVMXBB-110L -225
Âåðèãà DID 525 ZVMXBB-120L-246.996
Âåðèãà DID 525 ZVMXGG-108L -240.996
Âåðèãà DID 525 ZVMXGG-110L-245.496
Âåðèãà DID 525 ZVMXGG-112L-249.996
Âåðèãà DID 525 ZVMXGG-118L-263.004
Âåðèãà DID 525 ZVMXGG-120L -266.004
Âåðèãà DID 530 VMGB - 110L-173.004
Âåðèãà DID 530 VMGB - 114L -179.004
Âåðèãà DID 530 VMGB - 116L -183
Âåðèãà DID 530 VMGB - 118L -186
Âåðèãà DID 530 VMGB- 108L -170.004
Âåðèãà DID 530 VMGB-120L-    189
Âåðèãà DID 530 VXGB-108L-   170.004
Âåðèãà DID 530 VXGB-110L-173.004
Âåðèãà DID 530 VXGB-114L-   179.004
Âåðèãà DID 530 VXGB-118L-   185.496
Âåðèãà DID 530 VXGB-120L -   189
Âåðèãà DID 530 ZVMGB-106L-   245.004
Âåðèãà DID 530 ZVMGB-112L-   260.004
Âåðèãà DID 530 ZVMGB-114L-   264.996
Âåðèãà DID 530 ZVMGB-118L-   273
Âåðèãà DID 530 ZVMGB-120L -275.004
Âåðèãà DID 530 ZVMXGG-110L -282.996
Âåðèãà DID 530 ZVMXGG-112L-288
Âåðèãà DID 530 ZVMXGG-114L -293.004
Âåðèãà DID 530 ZVMXGG-116L -297.996
Âåðèãà DID 530 ZVMXGG-118L -303.504
Âåðèãà DID 530 ZVMXGG-120L -308.496
Âåðèãà DID 530 ZVMXGG-124L-318.996
Ïðåïîðà÷èòåëíî å äà ñå ìîíòèðàò â îòîðèçèðàí ñåðâèç!!!

ZM-PerfOrmance's choise

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com
Re: Âåðèãè D.I.D
« #2 -: 30, 2014, 12:14:07 pm »


HONDASUZUKI
KAWASAKIYAMAHA


MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com