: Hesketh 24 Cafe Racer  ( 1974 )

0 1 () .

ivelina87

  • Jr. Member
  • **
  • : 18
Hesketh 24 Cafe Racer
« -: 14, 2014, 11:15:58 am »
Êîìïàíèÿòà å ñúçäàäåíà ïðåç 1980 ãîäèíà îò Ëîðä Õåñêåò, à ïðåç 2010 å ïðîäàäåíà íà íîâèÿ ñîáñòâåíèê, êîéòî âúçîáíîâÿâà ïðîèçâîäñòâîòî ñ ìîäåëà Hesketh 24, åäèí íàèñòèíà ñòèëåí Cafe Racer. Åòî è îùå ìàëêî èíôî îêîëî ìîùíèÿ ìîòîöèêëåò!

Angelov88

  • Hero Member
  • *****
  • : 308
Re: Hesketh 24 Cafe Racer
« #1 -: 07, 2014, 07:24:19 am »
Ìàëèèè óíèêàò!!! È ñ òîçè äâèãàòåë....è ðàçöâåòêà  :headbang: :downtown: :friends: