.:: www.MotoForum-BG.co ::.

.

,
  

:

: [1]   

: Ïðîäàâàì  ( 2408 )

0 1 () .

pivanov

  • Sr. Member
  • ****
  • : 123
Ïðîäàâàì
« -: 03, 2014, 07:49:58 pm »

Ïðîäàâàì íàïúëíî îáîðóäâàíà ðàìêà îò äåòñêî ïèñòîâî ìîòîð÷å òðÿáâà è ñàìî äâèãàòåë.Öåíàòà å 80ëâ.Ïðèåìàì è áàðòåð çà äåòñêî ÀÒ ìîæå è äà å ñàìî ðàìêà ìîæå è öÿëî â äâèæåíèå, êàòî ùå äîïëàòÿ ñúîòâåòíî. òåë. 0897 21 07 19   ñêàéï    pacho-vr

pivanov

  • Sr. Member
  • ****
  • : 123
Re: Ïðîäàâàì
« #1 -: 07, 2014, 08:38:49 pm »

Íîâà öåíà 60ëâ.

pivanov

  • Sr. Member
  • ****
  • : 123
Re: Ïðîäàâàì
« #2 -: 08, 2015, 10:41:56 pm »

Ïðîäàäåíà.
: [1]   
 

0.304 24 .