: Ïîäàðÿâàì àëàðìà çà êîëà....  ( 2495 )

0 1 () .

Pancho77

 • Hero Member
 • *****
 • : 2924
Ïîäàðÿâàì àëàðìà çà êîëà....
« -: 10, 2014, 02:48:34 pm »
Ðàáîòåùà, ïîíå äî ïðåäè äâå ãîäèíè ðàáîòåøå... åäíî äèñòàíöèîííî... êóïëóíãèòå ñ êàáåëèòå ãè íÿìà. Êîéòî ÿ èñêà, êóðèåðñêà ôèðìà, åäèí ðàáîòåí äåí è å ïðè íåãî. Free...
òåë. 0887657917
ï.ï. ñîðêà àêî èìà òàêàâà òåìà è ñå ïîâòàðÿì....

Pancho77

 • Hero Member
 • *****
 • : 2924
Re: Ïîäàðÿâàì àëàðìà çà êîëà....
« #1 -: 22, 2015, 09:43:16 am »
Òåìàòà çà òðèåíå!

Pancho77

 • Hero Member
 • *****
 • : 2924
Re: Ïîäàðÿâàì àëàðìà çà êîëà....
« #2 -: 18, 2017, 06:31:06 pm »
ùî íå ìàõíåòå òåìàòà....????

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8374
 • E íÿìà òàêúâ êåô!
Re: Ïîäàðÿâàì àëàðìà çà êîëà....
« #3 -: 18, 2017, 09:37:59 pm »
Ïîëîâèíàòà ìîäåðàòîðè íå ñúì ãè âèæäàë è ÷óâàë îò ãîäèíè. À ïúê äðóãàòà ïîëîâèíà ÿâíî ñà çàåòè ñ äðóãè íåùà.

Ï.Ï. Ùî ñúçäàòåëèòå íà òåìèòå íÿìàò îïöèÿ äà ñè ãè òðèÿò ñàìè?
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.

Pancho77

 • Hero Member
 • *****
 • : 2924
Re: Ïîäàðÿâàì àëàðìà çà êîëà....
« #4 -: 19, 2017, 11:17:45 am »
Âÿðíî, òàêà å...
...êàêâî ëè ìè ïðå÷è è íà ìåí...