: Ìîòîöèêëåòíè àêóìóëàòîðè  ( 44791 )

0 1 () .

tzenkos

  • Sr. Member
  • ****
  • : 103
Àêóìóëàòîðè FIAMM
Ïðèìåðíà öåíà çà 12v, 8Ah - 62,00 ëâ.
Ïðè èíòåðåñ - 0888 421 554 - Íèêè.
Íàëè÷íè çà ïî÷òè âñè÷êè ìàðêè ìîòîöèêëåòè.
Àêóìóëàòîðèòå ñà íîâè ñ 6 ìåñåöà ãàðàíöèÿ.
« : 21, 2015, 07:19:11 am IVODR800S »