: Öâåòíè çàâàðêè, Ðåìîíò êàðáóðàòîðè,Ïîëèðàíå.........  ( 22231 )

0 1 () .

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
Ïîëèðàíå íà ðàìè, äåòàéëè, áîÿ, äæàíòè,ðåìîíòè,öâåòíè çàâàðêè , è òíò...  :fireinahole:    [ img]   
« : 22, 2015, 11:18:31 am DEICIDE »
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
Ìàëêî ÷åðíî  :fireinahole: áåç äîáàâêà è  áåç ïî÷èñòâàíå 'ïðåäè' çàâàðÿâàíå   
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
Åäèí êàðòåð îò áóñ ìàëêî ñöåïåí  ^-^
« : 13, 2016, 10:14:39 pm DEICIDE »
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0

Veve

 • Newbie
 • *
 • : 2
Ïîìîëèõ êîëåãàòà äà âèäè äàëè ìîæåì äà íàïðàâèì íåùî ñ íàäðàíèÿò êàïàê íà Õîðíåòà...ðåçóëòàòà ñå âèæäà ñëåä íåãîâàòà íàìåñà.
Áðàâî Ìèòå äîáðà ðàáîòà! :bravisimost:
Ñëåä êàòî ìè ãî áîÿäèñàò ùå å êàòî ÍÎÂ!

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
Ìåðñè êîëåãà  :cheers: äàíî äà ãî áîÿäèñàò äîáðå
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
Ðåìîíò ïðåäíèöà 919  :fireinahole:
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
Çàâàðêà íà ðåãèñòðàöèîííà òàáåëà Rizoma  :fireinahole: + íîâè ìèãà÷è
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0

DEICIDE

 • ÏÓÑÒÈÍßÊ
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 388
 • MOTOÑÒÎÉÊÈ!0988942112 ðåìîíòè, öâåòíè çàâàðêè.
Çàâàðêà íà ðàìà zx-6r 98'  :fireinahole:
ÂÑÈ×ÊÎ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÒÈ ÂÇÅÌÀÒ,ÍÎ ÐÚÖÅÒÅ ÍÈÊÎÉ  http://www.motoforum-bg.com/index.php?topic=10730.0