: User Manual çà Honda CB600F  ( 5768 )

0 1 () .

kristian.kirilov

 • Jr. Member
 • **
 • : 18
User Manual çà Honda CB600F
« -: 03, 2015, 01:46:37 pm »
Çäðàâåéòå,

ìíîãî íîâ ñúì âúâ ôîðóìà, òàêà, ÷å âúçíàìåðÿâàì äà ïèòàì çà âñè÷êî è äà ÷åòà ìíîãî :-)
 òàçè âðúçêà îò ñêîðî ñúì ãîðä ñîáñòâåíèê íà Honda Hornet CB600F - 2010 ãîäèíà è ìíîãî ìè ñå èñêà äà ñè íàìåðÿ user manual-a.
Íÿêîé äàëè ìîæå äà ïîìîãíå çà òîâà? Ìíîãî ùå ñå ðàäâàì àêî å íà àíãëèéñêè.

Áëàãîäàðÿ ïðåäâàðèòåëíî.

kiko22

 • Hero Member
 • *****
 • : 1079
Re: User Manual çà Honda CB600F
« #1 -: 03, 2015, 06:24:00 pm »
Íàìåðèõ ñàìî íà èñïàíñêè.

http://www.honda-montesa.es/manuales/naked/Hornet-CB600F-FA.pdf
Âñåêè óìèðà,íî íå âñåêè æèâåå!

kristian.kirilov

 • Jr. Member
 • **
 • : 18
Re: User Manual çà Honda CB600F
« #2 -: 04, 2015, 09:29:26 am »
Áëàãîäàðÿ êîëåãà,

ëîøîòî å, ÷å àç ãî èìàì íà èòàëèàíñêè :-) à íå ðàçáèðàì íèòî èñïàíñêè, íèòî èòàëèàíñêè.

kiko22

 • Hero Member
 • *****
 • : 1079
Re: User Manual çà Honda CB600F
« #3 -: 04, 2015, 02:40:03 pm »
Ñúæàëÿâàì,íî íå îòêðèõ íà àíãëèéñêè.Àêî òå èíòåðåñóâà íåùî êîíêðåòíî,ïèøè ìè íà ëè÷íà,ùå òè ïðåâåäà.
Âñåêè óìèðà,íî íå âñåêè æèâåå!

dirtlego

 • Hero Member
 • *****
 • : 919
 • Ducater
Re: User Manual çà Honda CB600F
« #4 -: 04, 2015, 10:53:27 pm »
Íàìåðèõ shop manual çà ìîäåë 2008. Âúðøè ëè ðàáîòà?
Shop manual-a å äîñòà ïî-ïîäðîáåí îò service manual è å ïðåäíàçíà÷åí çà ñåðâèçíè òåõíèöè. Àêî ñòàâà ùå ãî êà÷à â dox.bg

Åäèò:
Ìíîãî å çëå ñêîðîñòòà íà úïëîóä.
PDF-a 246MB è íÿìà äà ñòàíå ïî ïîùà. Îïèòàé îò òóê: http://tempsend.com/6DD36BD809/E544/shop_manual_cb600ff.pdf
« : 04, 2015, 11:13:57 pm dirtlego »
It's nice to be important, but it's more important to be nice.

kristian.kirilov

 • Jr. Member
 • **
 • : 18
Re: User Manual çà Honda CB600F
« #5 -: 05, 2015, 10:17:01 am »
Áëàãîäàðÿ êîëåãè!

dirtlego

 • Hero Member
 • *****
 • : 919
 • Ducater
Re: User Manual çà Honda CB600F
« #6 -: 05, 2015, 05:41:40 pm »
Óñïÿ ëè äà ãî äðúïíåø?
It's nice to be important, but it's more important to be nice.

kristian.kirilov

 • Jr. Member
 • **
 • : 18
Re: User Manual çà Honda CB600F
« #7 -: 05, 2015, 06:22:44 pm »
Äà, âñè÷êî å 6.
Äàæå å äîñòà ïî äåòàéëíî  îòêîëêîòî î÷àêâàõ.

Ìåðñè ìíîãî.

dirtlego

 • Hero Member
 • *****
 • : 919
 • Ducater
Re: User Manual çà Honda CB600F
« #8 -: 05, 2015, 09:58:51 pm »
 :bravisimost:, áåçàâàðèéíî è íàçäðàâå!
It's nice to be important, but it's more important to be nice.

kristian.kirilov

 • Jr. Member
 • **
 • : 18
Re: User Manual çà Honda CB600F
« #9 -: 06, 2015, 02:29:51 pm »
Ìåðñè, ïîäîáíî!

sashospt

 • Newbie
 • *
 • : 1
Re: User Manual çà Honda CB600F
« #10 -: 01, 2020, 07:59:30 pm »
Çäðàâåéòå , ëèíêà âå÷å å íåâàëèäåí. Ìîëÿ íÿêîé àêî ìó ñå çàíèìàâà äà ãî êà÷è îòíîâî ùå ïî÷åðïÿ :cheers:

ivokomandos

 • Jr. Member
 • **
 • : 5
Re: User Manual çà Honda CB600F
« #11 -: 08, 2020, 11:43:42 pm »
Çäðàâåéòå, àç ñúùî ùå ñúì áëàãîäàðåí íà ëèíê.

hayabusabs

 • Jr. Member
 • **
 • : 28
Re: User Manual çà Honda CB600F
« #12 -: 26, 2021, 02:27:33 pm »
çäðàâåéòå

íÿêîè èìà ëè ðúêîâîäñòâî çà 2008ã Honda Hornet 600

hayabusabs

 • Jr. Member
 • **
 • : 28
Re: User Manual çà Honda CB600F
« #13 -: 26, 2021, 02:35:35 pm »
íàìåðèõ íà ðóñêè íÿêîè àêî èñêà äà ìè ïèøå

zara

 • Newbie
 • *
 • : 3
Re: User Manual çà Honda CB600F
« #14 -: 13, 2022, 11:15:01 am »
Äà, è àç òúðñÿ service manual çà òàçè õîíäà.