: CBR929RR  ( 20088 )

0 1 () .

kiko22

  • Hero Member
  • *****
  • : 1079
CBR929RR
« -: 18, 2016, 10:03:57 am »
   
Honda Cbr 929RR ÍÎÂ ÂÍÎÑ!
 
Öåíà     4 600 ëâ.   
 
Äàòà íà ïðîèçâîäñòâî   ìàðò 2000 ã.
Òèï äâèãàòåë   Áåíçèíîâ
Ìîùíîñò   152 ê.ñ.
Êóáàòóðà [êóá.ñì]   929 êóá.ñì
Âèä äâèãàòåë   4 òàêòîâ
Âèä îõëàæäàíå   Âîäíî
Ñêîðîñòíà êóòèÿ   Ðú÷íà
Êàòåãîðèÿ   Ïèñòîâ
Ïðîáåã   38546 êì
Öâÿò   ×åðåí

Ìîòîðà å íîâ âíîñ, â àáñîëþòíî îðèãèíàëåí âèä è èçêëþ÷èòåëíî äîáðî òåõíè÷åñêî ñúñòîÿíèå. Âñè÷êè íåîáõîäèìè äîêóìåíòè çà ðåãèñòðàöèÿ.
« : 18, 2016, 10:07:06 am kiko22 »
Âñåêè óìèðà,íî íå âñåêè æèâåå!

kiko22

  • Hero Member
  • *****
  • : 1079
Re: CBR929RR
« #1 -: 18, 2016, 10:05:51 am »
 :cheers:
Âñåêè óìèðà,íî íå âñåêè æèâåå!

kiko22

  • Hero Member
  • *****
  • : 1079
Re: CBR929RR
« #2 -: 25, 2016, 10:06:39 am »
Ïðîäàäåí!
Âñåêè óìèðà,íî íå âñåêè æèâåå!