: Äðóãèÿò ôîðóì ðàáîòè ëè?  ( 55492 )

0 1 () .

Âëàäè×

 • Hero Member
 • *****
 • : 510
Re: Äðóãèÿò ôîðóì ðàáîòè ëè?
« #80 -: 07, 2021, 04:17:02 pm »
Îòâîðè äðóãèÿò ôîðóì..
 Òö, òö, òö... Òàìàí âçåõìå äà ïèøåì òóêà è ïëàòèõà òîêà... :D :D :D :D

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8391
 • E íÿìà òàêúâ êåô!
Re: Äðóãèÿò ôîðóì ðàáîòè ëè?
« #81 -: 07, 2021, 05:26:50 pm »
Äà. Èëè å ïàäíàë çàïîðúò ;D
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.

madbatt

 • Jr. Member
 • **
 • : 30
Re: Äðóãèÿò ôîðóì ðàáîòè ëè?
« #82 -: 15, 2022, 08:19:46 am »
Å, äà ìó ñå è ò.í. Ïàäà 'ñåêè äåí ì/ó 8 è 8:30 Sofia.  :pottytrain5:

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8391
 • E íÿìà òàêúâ êåô!
Re: Äðóãèÿò ôîðóì ðàáîòè ëè?
« #83 -: 16, 2022, 06:22:07 pm »
Ïðè ìåí ïàäà êîãàòî ìó ñêèìíå.
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.

Âëàäè×

 • Hero Member
 • *****
 • : 510
Re: Äðóãèÿò ôîðóì ðàáîòè ëè?
« #84 -: 17, 2022, 08:13:55 am »
Ïðè ìåí ïàäà êîãàòî ìó ñêèìíå.
È ïðè ìåí å òàêà, ïúê è äðóãè ñå îïëàêâàò. Ðàáîòè, íî êîãàòî ìó ñêèìíå... ^-^ ^-^

madbatt

 • Jr. Member
 • **
 • : 30
Re: Äðóãèÿò ôîðóì ðàáîòè ëè?
« #85 -: 19, 2022, 10:19:41 am »
Ïàê îòå÷å - õàìåðèêàíñêà ìó ðàáîòà. Òî÷íî äà ñêèâàì êâî å ïóñíàë ãðîáè è íúöêè.

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8391
 • E íÿìà òàêúâ êåô!
Re: Äðóãèÿò ôîðóì ðàáîòè ëè?
« #86 -: 20, 2022, 09:39:39 pm »
Ïàê.
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.

madbatt

 • Jr. Member
 • **
 • : 30
Re: Äðóãèÿò ôîðóì ðàáîòè ëè?
« #87 -: 21, 2022, 11:45:14 am »
Äíåñ, äàæå äâà ïúòè.

madbatt

 • Jr. Member
 • **
 • : 30
Re: Äðóãèÿò ôîðóì ðàáîòè ëè?
« #88 -: 10, 2023, 04:37:01 pm »
Äà íå ñà âúâåëè âõîäíà òàêñà, èëè íÿêàêúâ àáîíàìåíò? Íÿìà âëèçàíå.

Âëàäè×

 • Hero Member
 • *****
 • : 510
Re: Äðóãèÿò ôîðóì ðàáîòè ëè?
« #89 -: 10, 2023, 05:41:55 pm »
Íå ðàáîòè äðóãèÿò ôîðóì âå÷å òðåòà ñåäìèöà. Ñèãóðíî ÷àêàò äà ñå íàïðàâè ïðàâèòåëñòâî, òà äà ìîæå äà ñå êîìåíòèðà òàì... :D :D :D :D :D :D :D

madbatt

 • Jr. Member
 • **
 • : 30
Re: Äðóãèÿò ôîðóì ðàáîòè ëè?
« #90 -: 11, 2023, 05:49:16 pm »
Ãîòîâî, î÷àêâàéòå âêëþ÷âàíå; êèôëàòà, âå÷å (å å âçåëà ÍÀ$ˆRÈîçíî!  :notworthy:
« : 11, 2023, 05:50:55 pm madbatt »

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8391
 • E íÿìà òàêúâ êåô!
Re: Äðóãèÿò ôîðóì ðàáîòè ëè?
« #91 -: 11, 2023, 07:28:26 pm »
Àìè íîðìàëíî å. Ùîì Âîæäúò å êàçàë. À òîé, Âîæäúò, äîòîëêîâà å çàòî÷èë ëèãè äà ñè òîïíå ïàê ãàãàòà â êàöàòà ñ ìåäà, ÷å å ãîòîâ äà ïîæåðòâà è îíçè, êîéòî äîñêîðî ãî ïàçåøå îò ïðåñëåäâàíå îò Ïðîêóðàòóðàòà. Çà òåçè íÿìà íèùî ñâÿòî. Ñàìî ôèíàíñîâè èíòåðåñè.
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.