: husvarna te 610 e  ( 2025 )

0 1 () .

sexsoslaf1984

  • Newbie
  • *
  • : 1
husvarna te 610 e
« -: 13, 2017, 05:46:17 pm »
zdr priqteli imam sisedniq problem v motora  s starten neshte da pali motora a na butane na 2 krachki pali   ot kakvo moje da e  mersi predvaritelno
« : 13, 2017, 05:47:53 pm sexsoslaf1984 »

kiko22

  • Hero Member
  • *****
  • : 1079
Re: husvarna te 610 e
« #1 -: 13, 2017, 05:51:18 pm »
Íå ìîãà äà çàäúëæà íèêîãî,íî àêî ìîæåõ,ùÿõ äà çàáðàíÿ íà êîëåãèòå äà òè îòãîâàðÿò,çà äà ñå íàó÷èø äà ïèøåø ïðàâèëíî è íà êèðèëèöàòà.
Âñåêè óìèðà,íî íå âñåêè æèâåå!

ivchotr

  • Hero Member
  • *****
  • : 8374
  • E íÿìà òàêúâ êåô!
Re: husvarna te 610 e
« #2 -: 13, 2017, 07:15:03 pm »
Äà ïèøåø íà áúëãàðñêè ñ ëàòèíñêè áóêâè, å êàòî äà ïèøåø ñ ëàéíà. ×åòå ñå, íî íå å ïðèÿòíî.
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.