.:: www.MotoForum-BG.co ::.

.

,
  

:

: [1]   

: SMAEB 2017  ( 1493 )

0 1 () .

ichi

 • Jr. Member
 • **
 • : 8
SMAEB 2017
« -: 05, 2017, 12:25:54 pm »

Çäðàâåéòå,èìà ëè æåëàåùè çà åäíîäíåâíî õîäåíå íà èçëîæåíèåòî â Áóêóðåù?
Îò Îðÿõîâî ñà 225êì. â ïîñîêà.

Pancho77

 • Hero Member
 • *****
 • : 2924
Re: SMAEB 2017
« #1 -: 05, 2017, 05:04:43 pm »

À êîãà å âñúùíîñò?
Äâå ãîäèíè ñúì õîäèë è ïðèíöèïíî ìè ñå õîäè, íî ìàé ùå ñúâïàäíå ñ åäíà êîìàíäèðîâêà ïàê â Ðóìúíèÿ è...òúé...

ichi

 • Jr. Member
 • **
 • : 8
Re: SMAEB 2017
« #2 -: 06, 2017, 05:58:06 pm »

22.04.2017

Pancho77

 • Hero Member
 • *****
 • : 2924
Re: SMAEB 2017
« #3 -: 10, 2017, 09:32:14 pm »

Àìè.... ùå ãëåäàìå ñíèìêè îò òàì!
: [1]   
 

0.636 22 .