: Ktm 125 exc 2004  ( 2157 )

0 1 () .

vankata851105

 • Full Member
 • ***
 • : 74
Ktm 125 exc 2004
« -: 24, 2017, 10:27:56 am »
Çäðàâåéòå êîëåãè,ïðåäñòîè ìè ïîêóïêà ñëåä íÿêîëêî äíè íà òàêúâ ìîòîð,êòì åõñ 125 2004 åíäóðî,ìîæå ëè äà ìè êàæåòå íåùî ïîâå÷å çà òîçè ìîòîð,ñëàáè ñèëíè ñòðàíè êîëêî êîíñêè ñèëè ïîíåæå íèêúäå íå ìîæàõ äà íàìåðÿ èç íåòà,çà êàêâî äà âíèìàâàì êàêâî äà ãëåäàì,ïúðâè ìîòîð ìè å îò òîçè òèï

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8391
 • E íÿìà òàêúâ êåô!
Re: Ktm 125 exc 2004
« #1 -: 24, 2017, 11:51:52 am »
Åé ÒÓÊ èìà êàêâàòî èñêàø èíôîðìàöèÿ ;)
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.

vankata851105

 • Full Member
 • ***
 • : 74
Re: Ktm 125 exc 2004
« #2 -: 24, 2017, 12:08:49 pm »
Åõ,å òå ìó äàâàò 15 êîíÿ òâà íå ìîæå äà å âÿðíî

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8391
 • E íÿìà òàêúâ êåô!
Re: Ktm 125 exc 2004
« #3 -: 25, 2017, 08:49:23 pm »
Ïîâå÷åòî íåùà ñà âåðíè. Òåçè 15 êîíÿ ìàëêî ëè òè ñå âèæäàò èëè ìíîãî?
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.

vankata851105

 • Full Member
 • ***
 • : 74
Re: Ktm 125 exc 2004
« #4 -: 25, 2017, 09:44:40 pm »
Ìè äîñòà ìàëêî,íå âúðâè çà 15 êîíÿ

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8391
 • E íÿìà òàêúâ êåô!
Re: Ktm 125 exc 2004
« #5 -: 26, 2017, 02:49:38 pm »
Å òî îò äâèãàòåëÿ äî çàäíîòî êîëåëî èìà è äâå çúá÷àòêè è âåðèãà  ;)
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.

vankata851105

 • Full Member
 • ***
 • : 74
Re: Ktm 125 exc 2004
« #6 -: 26, 2017, 03:53:12 pm »
Àààà è îò 40 êîíÿ ñòàâà íà 15,òúé ëè....

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8391
 • E íÿìà òàêúâ êåô!
Re: Ktm 125 exc 2004
« #7 -: 26, 2017, 05:59:40 pm »
Íå áàø òúé.
Ïîíåæå ìè ñòàíà èíòåðåñíî, ñå ïîðîâèõ ìàëêî. Îêàçâà ñå, ÷å â îôèöèàëíèòå ñàéòîâå íà äèëúðà íàèñòèíà íÿìà äàííè çà ìîùíîñòòà.  îáÿâèòå íà íåìñêîòî Ìîáèëå ñà äàäåíè ìîùíîñòè îò 11 ê.ñ. äî 38 ê.ñ. Õîäè ãî ðàçáåðè êîëêî å. Ìàé å êàòî ïåðíèøêè ãîóô - ìîùíîñòòà ñå âäèãà ñïîðåä çàâèñè ^-^ ^-^ ^-^
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.

vankata851105

 • Full Member
 • ***
 • : 74
Re: Ktm 125 exc 2004
« #8 -: 27, 2017, 11:46:25 am »
Ïðàâ ñè,òå Èíà êòì 300 åõñ ìó äàâàò 23 êîíÿ  ::)

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8391
 • E íÿìà òàêúâ êåô!
Re: Ktm 125 exc 2004
« #9 -: 27, 2017, 03:06:56 pm »
 êðàÿ íà ìàðò èìàøå ìîòîèçëîæåíèå â Ðèíãìîë - Ñîôèÿ, àìà òàêà è íå ñå çàãëåäàõ ïî õàðàêòåðèñòèêèòå íà òåçè ìîòîð÷åòà. Òàì ñè áÿõà äàëè çàâîäñêèòå äàííè.  êðàåí ñëó÷àé ïóñíè åäíî çàïèòâàíå äî äèëúðà, ñìÿòàì, ÷å íÿìà äà òè îòêàæàò èíôî.
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.

vankata851105

 • Full Member
 • ***
 • : 74
Re: Ktm 125 exc 2004
« #10 -: 27, 2017, 03:18:04 pm »
Êàê ìîæå íèêúäå äà íå ïèøå ðåàëíèòå äàííè çà ïúðâè ïúò ìè ñå ñëó÷âà