.:: www.MotoForum-BG.co ::.

.

,
  

:

: [1]   

: Îïàøêà çà CBR f2  ( 1332 )

0 1 () .

zizo

  • Hero Member
  • *****
  • : 366
Îïàøêà çà CBR f2
« -: 18, 2017, 11:57:25 pm »

Çäðàâåéòå êîëåãè, ïðîäàâàì îïàøêà (ñòðàíèöèòå + ñðåäíîòî ïàíåë÷å) è ñòîï çà ÖÁÐð Ô2,  ñòàâàò è çà ô3 95-96 ã.
Öåíèòå ùå ñà áëèçêè äî ïîäàðúê.
Ïðàùàì ñ Åêîíò.
Îò Ïëîâäèâ ñúì.
0890407420

zizo

  • Hero Member
  • *****
  • : 366
Re: Îïàøêà çà CBR f2
« #1 -: 07, 2017, 07:12:09 am »

Áàðòåð ñúùî ñòàâà, íàêëàäêè,ïèíüîí,àíòèôðèç,áèðà
: [1]   
 

0.336 23 .