: Ìîòîðè è E10 áåíçèí  ( 29004 )

0 1 () .

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8391
 • E íÿìà òàêúâ êåô!
Re: Ìîòîðè è E10 áåíçèí
« #20 -: 07, 2018, 07:15:26 pm »
Å, òîé ìàëêî ñè ïðîòèâîðå÷è ñàì íà ìîìåíòè è òåîðèÿòà ìó èäâà â ïîâå÷å. À ìîæå ïðîñòî äà ïðîáâà êàêâî ùå ñòàíå è òîãàâà ïàê äà ñè ñïîðèì ;D Âðåìå ïîíå èìàìå áîë ;D
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.

Ãîøêî

 • Hero Member
 • *****
 • : 2885
Re: Ìîòîðè è E10 áåíçèí
« #21 -: 07, 2018, 07:38:16 pm »
Áàáèíàòà òè òðúíêèíà!

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8391
 • E íÿìà òàêúâ êåô!
Re: Ìîòîðè è E10 áåíçèí
« #22 -: 07, 2018, 09:04:53 pm »
È òâîÿòà ñúùî ;D
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.