: Îêúäå äà èçòåãëÿ Manual çà Yamaha Cygnus X  ( 5425 )

0 1 () .

ñòåôàíîâ

  • Jr. Member
  • **
  • : 7
Çäðàâåéòå êîëåãè ! Êóïèõ ñè ñêóòåð Yamaha Cygnus X 125 - 2008ã. Ìîëÿ âè çà ïîìîù, òúé êàòî ìè å íåîáõîäèì ìàíóàë íà ìîäåëúò.

ivchotr

  • Hero Member
  • *****
  • : 8391
  • E íÿìà òàêúâ êåô!
Ïðîáâàé ñúñ çàïèòâàíå êú òîçè êîëåãà ÖÚÊ Èëè ïèøåø â òúðñà÷êàòà íà íåòà êàêâî òúðñèø è ïî÷âàø äà ðîâèø ïî ïðåäëîæåíèÿòà. Ïðèìåðíî ÖÚÊ
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.