.:: www.MotoForum-BG.co ::.

.

,
  

:

: [1]   

: Êúäå ìîãà äà íàìåðÿ ñëþäà çà Yamaha Cignus 2007  ( 10233 )

0 1 () .

ñòåôàíîâ

 • Jr. Member
 • **
 • : 7

Çäðàâåéòå ! Òúðñÿ äà ñè çàêóïÿ ñëþäþ çà ñêóòåðà, íî äîòóê íå ñå ñïðàâÿì. Ìîëÿ âè, àêî íÿêîé èìà èíôîðìàöèÿ äà ïîìîãíå ! Áúäåòå çäðàâè !

Mit

 • Hero Member
 • *****
 • : 270


Òåçè ñà íàé- ÷åñòî ìîíòèðàíèòå ïîíå â Åâðîïà -Puig è Givi, èìà ãè íàâñÿêúäå
puig
https://www.amazon.co.uk/Windshield-Puig-Touring-Yamaha-Cygnus/dp/B00AXX1ULC
Givi
https://www.ridewill.it/p/en/givi-giv102a-windshield-transparent-for-yamaha-cygnus-x-125-07-15/147874/

ñòåôàíîâ

 • Jr. Member
 • **
 • : 7

Áëàãîäàðÿ âè !

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Hero Member
 • *****
 • : 4039
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com

Puig - îò íàñ  ;) îò íÿêîëêî ñåäìèöè âå÷å ïúëíà ãàìà íà ÏÓÈà  :friends:
My Garage - R1100S Boxer Cup / , H-D FXR Black Death / DUCATI 748R Superbike
: [1]   
 

0.415 23 .