.:: www.MotoForum-BG.co ::.

.

,
  

:

: [1]   

: Òúðñÿ äîáúð æè÷êàäæèÿ çà Suzuki Bandit 250 1991  ( 593 )

0 1 () .

rstefanov

 • Jr. Member
 • **
 • : 5

Çäðàâåéòå è Âåñåëè Ïðàçíèöè!

Ìîòîðà èìà ïðîáëåì ñ ïàëåíåòî.

Áåøå ãîðÿë CDI ìîäóëà, ñìåíèõìå ãî, íî ìàé íÿêîå îò ðåëåòàòà ïðàâè ïðîáëåìè. Çàîáèêîëèõìå åäíîòî ðåëå, èçâåñòíî âðåìå ðàáîòåøå îê. Òî÷íî ñå êàíåõ äà ìó êóïÿ íîâè ãóìè è äà çàïî÷íà äà ãî ðåñòàâðèðàì âèçóàëíî...  :violent:

Îíçè äåí ñå îïèòàõ äà ãî çàïàëÿ çà äà ãî èçâåäà ìàëêî è ïàê óìðÿ.

Èäåÿòà å àêî ìîæå äà ñå ïðåãëåäà öÿëàòà åëåêòðè÷åñêà ñèñòåìà è äà ñå îïðàâè âåäíúæ çàâèíàãè.

Îò Ñîôèÿ ñúì.

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8413
 • E íÿìà òàêúâ êåô!

Ðàäè å òâîÿò ÷îâåê. Òúðñè ãî íà 08îñåì85òðè23ñåäåì7.  ðàéîíà íà "Çàõàðíà ôàáðèêà" ìó áåøå ñåðâèçúò.
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.

rstefanov

 • Jr. Member
 • **
 • : 5

È äðóãè õîðà ìè ãî ïðåïîðú÷àõà. Ùå ìó çâúííà ñëåä ïðàçíèöèòå.

Áëàãîäàðÿ! :)

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8413
 • E íÿìà òàêúâ êåô!

Çà íèùî :cheers:
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.
: [1]   
 

0.396 22 .