.:: www.MotoForum-BG.co ::.

.

,
  

:

: [1]   

: Honda steed çàäíà êàïëà  ( 535 )

0 1 () .

totomoto

  • Newbie
  • *
  • : 1
Honda steed çàäíà êàïëà
« -: 14, 2022, 02:29:06 pm »

Íå ìîæàõ äà ðàçáåðà êàê ñå ïóñêà òåìà â "Áîðñà" , çà òîâà ùå ïðîáâàì òóê. Òúðñÿ çàäíà êàïëà (ìîæå è ñàìî îáðú÷) îò Honda Steed 400. Ìèñëÿ, ÷å ðàçìåðà å ñúùèÿ è íà 600ññ , íî íå ñúì ñèãóðåí. Çà ïðåäëîæåíèÿ ËÑ èëè íà 0886 126720.

Ãîøêî

  • Hero Member
  • *****
  • : 2897
Re: Honda steed çàäíà êàïëà
« #1 -: 01, 2022, 05:50:59 pm »

Òî òóé íå å Ìîäåëèñòèêà!

Ê’âî é å íà ñòàðàòà?
: [1]   
 

0.325 23 .