.:: www.MotoForum-BG.co ::.

.

,
  

:

: [1]   

: íîâàòà ìè ìàøèíêà  ( 2645 )

0 1 () .

Beylian

  • Full Member
  • ***
  • : 78
íîâàòà ìè ìàøèíêà
« -: 14, 2022, 11:56:20 am »

Èñêà ìàëêî ñòÿãàíå íÿêîé ïîçíàâà ëè ìàéñòîð îò Ïëîâäèâ êîéòî âçèìà íîðìàëíè öåíè.

ivchotr

  • Hero Member
  • *****
  • : 8413
  • E íÿìà òàêúâ êåô!
Re: íîâàòà ìè ìàøèíêà
« #1 -: 14, 2022, 09:48:47 pm »

Ïàðè ñå èçêàðâàò, âàæíîòî å äà ñìå æèâè è çäðàâè ;)
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.

Ãîøêî

  • Hero Member
  • *****
  • : 2897
Re: íîâàòà ìè ìàøèíêà
« #2 -: 15, 2022, 07:39:49 am »

Îòâåðòêàòà êúðòè ìèâêè!
 :notworthy:
: [1]   
 

0.431 23 .