: Òîâà å íà÷àëîòî íà åäíî äúëãîî÷àêâàíî ñúîðúæåíèå íà òåðèòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ  ( 978 )

0 1 () .

kokoVmaxa

  • Fan of DUCATI but BMW User
  • Hero Member
  • *****
  • : 4035
  • "RBT Custom motors" Ltd.
    • www.racebiketuning.com
 Ñïîäåëÿì è öèòèðàì áåç äà êîìåíòèðàì.............
 "..........Îáùèíñêè ñúâåò - Õàñêîâî äàâà ñúãëàñèå äà ñå èçâúðøè ñòðîèòåëñòâî íà ëåòèùå è àâòîìîáèëíà ïèñòà, ïðè îñèãóðåíî ôèíàíñèðàíå........"

https://www.haskovo.bg/bg/mandat-2019-2023/reshenie-845-ot-17032023-g

https://www.haskovo.net/news/561105/savetnitsite-glasuvaha-da-se-obosobi-avtomobilna-pista-na-letishte-uzundzhovo

 **** Àêî íå ñòå çíàåëè êúäå å Óçóíäæîâî , ñêîðî âå÷å ùå çíàåòå  ;)
« : 22, 2023, 02:24:34 pm kokoVmaxa »
My Garage - R1100S Boxer Cup , R1250GS Hp K50 / , H-D FXRP-F / DUCATI 748R Superbike