.:: www.MotoForum-BG.co ::.

.

,
  

:

: [1]   

: Êúñòúì ñîëî ñåäàëêè ...êúñúì ïàíåëè çà Õàðëèòà  ( 1547 )

0 1 () .

pechoto

 • Full Member
 • ***
 • : 71

Åäíî îò ìîèòå ëþáèìè õîáèòà...êîæàòà...
Îùå ìîè íåùà òóêà:
https://www.pinterest.com/peterzarkov/ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8413
 • E íÿìà òàêúâ êåô!
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.

Ãîøêî

 • Hero Member
 • *****
 • : 2897

Âïå÷àòëÿâàùî!!!

Ñàìî ñåäëà è ìîòîóêðàñà ëè ïðàâèø èëè è äðóãè êîæåíè èçäåëèÿ?

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8413
 • E íÿìà òàêúâ êåô!

Ïðàâè è ïîðòôåéëè è ÷àíòè, äîêîëêîòî ñè ñïîìíÿì.
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.

pechoto

 • Full Member
 • ***
 • : 71

Ïðàâÿ...ïðàâÿ...íèùî íå ïðàâÿ. Ïîñëåäíàòà ñåäàëêà ÿ âëà÷èõ íÿêîëêî ìåñåöà. Àìà è ìíîãî ïðîìåíè ïðè ìåíå òóêà. Ïðîäàäåíà êúùà ,ñìåíåí ùàò, êóïåíà êúùà, ðåìîíòè...è ïàê ðåìîíòè...À,ìåæäóâðåìåííî íà òðúñòèêàòà çà çåëåíî . Áàñè æèâîòà...

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8413
 • E íÿìà òàêúâ êåô!

À áå äà òè èìàìå ïðîáëåìèòå. Íà íàñ òóê äðóãèÿò ôîðóì íè å çàáèë îò åäèí ìåñåö ^-^ ^-^ ^-^
Àìà âàæíîòî å äà ñìå æèâè è çäðàâè  :cheers:
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.

Ãîøêî

 • Hero Member
 • *****
 • : 2897

Äîêîëêîòî ðàçáèðàì êîëåãàòà íå å â Áã?

Ìíîãî ìè ñå ïðèèñêà åäèí ïîðòôåéë… ïî ñëó÷àé íîâàòà êî÷èíà.

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8413
 • E íÿìà òàêúâ êåô!

 Ùàòèòå å. Îò äîñòà âðåìå.  ëèíêà íàé-îòãîðå èìà è ïîðòôåéëè.
« : 08, 2023, 06:19:39 pm ivchotr »
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.

Ãîøêî

 • Hero Member
 • *****
 • : 2897

Äà, öÿë äåí ãëåäàì òâîðáèòå ìó è ñúì ñèëíî âïå÷àòëåí!

Íàñòîëíèÿò ìîäåëèçúì îáÿñíÿâà ïðåöèçíîñòòà, ìàéñòîðëúêà è âíèìàíèåòî êúì äåòàéëèòå.


Ùå îïèòàì äà ñå ñâúðæà ñ ÷îâåêà. Ìíîãî áèõ èñêàë äà ïðèòåæàâàì ïîðòôåéë, èçðàáîòåí îò íåãîâèòå ðúöå.

pechoto

 • Full Member
 • ***
 • : 71

Ãîøå,ñ óäîâîëñòâèå áèõ òè èçáàöàë åäèí ïîðòôåèë, íî çà ñúæàëåíèå, ìè ëèïñâà íàé öåíîòî çà ìîìåíòà...à èìåííî âðåìå.
Åòî è òîçè ïî÷òè åäíîìåòðîâ áðèã ìå ÷àêà ,...àìà è òîé ùå ïî÷àêà..

Ãîøêî

 • Hero Member
 • *****
 • : 2897

Êàêòî êàçàõ - íàñòîëíèÿò ìîäåëèçúì (êàêòî è âñè÷êè îñòàíàëè) îáÿñíÿâà ìàéñòîðëúêà, ïðåöèçíîñòòà è âíèìàíèåòî êúì äåòàéëèòå.
ÅÂÀËÀ!!!

Àç ñúùî ñúì ìîäåëèñò (ìîòîðíè ëåòÿùè, ïëàâàùè, âúðâÿùè), íî íàñòîëíèÿò ìîäåëèçúì å âèñøà ëèãà! Òàì ìàéñòîðëúêúò å íàé-ãîëÿì.
Ïîêëîí!
: [1]   
 

0.405 24 .