: Ïîòðåáèòåëè êîéòî ÍÅ ñïàçâàò è ÍÅ çà÷èòàò ïðàâèëà !!!  ( 24987 )

0 1 () .

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 1079
  • ���� ����� �� ���� ������
 òàçè òåìà ùå êà÷âàìå èíôîðìàöèÿ çà ïîòðåáèòåëè, òåõíèòå IP - àäðåñè, nickname-îâå è äð., êîéòî ÍÅ ñïàçâàò ïðåäâàðèòåëíî óêàçàíèòå ïðàâèëà è ïðåïîðúêè çà èçïîëçâàíåòî íà Ôîðóìà. Ñúùî òàêà ùå êà÷âàìå è íèêîâå è ÈÏ-òà íà õîðà êîéòî ñå ðåãèñòðèðàò ñàìî è ñàìî çà äà SPAM-ÿò èëè ðåêëàìèðàò ïî åäèí èëè äðóã íà÷èí. Òóê ùå å ìÿñòîòî è íà õîðà, êîéòî ñå îïèòâàò äà ìàìÿò/ëúæàò ùðåç îáÿâè, ËÑ èëè äð. ìåòîäè.

Íàäÿâàìå ñå, ÷å òàçè òåìà ùå å ïîëåçíà è íà äðóãè ìîäåðàòîðè, íà äðóãè ôîðóìè. Ñúùî òàêà Âè ïðèêàíâàìå äà ñïîäåëèòå è Âàøèòå BAN ëèñòè.

Ïî òîçè íà÷èí ùå ñå îïèòàìå äà îïàçèì èíòåðíåò ïðîñòðàíñòâîòî îò íàãëîñòà íà âñè÷êè òåçè õîðà.
« : 23, 2008, 05:31:45 pm admin »

admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 1079
  • ���� ����� �� ���� ������
Ùå èçïîëçâàìå ñëåäíàòà ïîñëåäîâàòåëíîñò çà èçïèñâàíå:
{nick name}, {IP address}, {èíòåðíåò ïðîâàéäåð}, {ïðè÷èíà çà BAN}, {äðóãà èíôîðìàöèÿ}


Åòî ãî è ñïèñúêà íà ñðàìà è ïîçîðà  ;)


1.  danko_94, 78. 130. 136. 22, ATLANTIS-NET, SPAM (êóöè îôåðòè çà íÿêàêâè êúùè)
2.  skyhorse, 85. 130. 9. 32, EKK-CATV, SPAM (íÿêâè êîíêóðñè è ò. í. )
3.  Spacuubjepe, 75. 127. 73. 37, ,SPAM
4.  FlooniMix, 194. 165. 42. 121, NASHIRNET-SA, SPAM
5.  speeplets, 95. 67. 135. 75,  RU-SAMTEL-20081106, SPAM
6.  enendratVeino, 194. 165. 42. 111, NASHIRNET-SA, SPAM
7.  TimurTiakor, 85. 17. 230. 133, LEASEWEB, SPAM (êóöè ðóñêè ïîðíî îôåðòè . . . .  óæàñ)
8.  apantodia, 83. 149. 71. 137, LEASEWEB, SPAM (. . . )
9.  jabjoiblynaj, 62. 141. 58. 56, DE-KEYWEB-I, SPAM
10.  seo-reklama, 93. 80. 152. 71, CORBINA-BROADBAND, SPAM
11.  Esorsedus, 79. 143. 176. 14, VDHOST, SPAM
12.  fresexfilm, 79. 111. 174. 209, TI-BB, SPAM
13.  buygamm, 195. 91. 229. 193, LYUS53-2-HNET, SPAM
14.  Irihkakotiy, 95. 28. 141. 48, RU-CORBINA-20081010, SPAM
15.  freeesexvideo, 79. 111. 132. 2, TI-BB, SPAM
16.  Mihutkagromly, 95. 28. 46. 203, RU-CORBINA-20081010
17.  Wolshebniy, 77. 90. 193. 28, UA-INETCOM
18.  GloriaSlamm, 217. 20. 118. 170, NETDIRECT-NET
19.  skyhorse, 85.130.0.50, EKK-CATV, SPAM (íÿêâè êóöè èãðè÷êè)
20.  antinarcotic, 85.130.37.43, EKK-CATV, SPAM (êóöè îôåòðè çà ãëàñóâàíå ïî ñàéòîâå è ò.í.)
« : 30, 2009, 10:09:58 pm admin »