: TGSX-R 7/11 (íèñêîáþäæåòåí ïðîåêò)  ( 73110 )

0 1 () .

Moni

 • Hero Member
 • *****
 • : 874
Ìîëÿ äà ìå èçâèíèòå íåùî ñúì îáúðêàë òåìàòà ñåãà çàáåëÿçàõ,÷å íå å íà ìÿñòîòî ñè.(òî áèâà áèâà àìà âñå íà åäíè è ñúùè)

kokoVmaxa

 • Fan of DUCATI but BMW User
 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • : 4034
 • "RBT Custom motors" Ltd.
  • www.racebiketuning.com
................. å äîáðå äå , âñè÷êè çíàåì ÷å ñè ×îïúðäæèÿ ïî äóøà è ñè ïàäàø ïî ëúñêàâîòî........... àìà êîãà øå çåìåø äà çãëîáÿâàø òà äà âèäèì êàêâà øè ñà ïîëó÷è ?!
My Garage - R1100S Boxer Cup , R1250GS Hp K50 , R1200RT K52 / H-D FXDB , H-D FXRP-F / DUCATI 748R Superbike

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com


+ íîâè ñåãìåíòè + íîâè ëàãåðè, õîíèíã è ëèöå íà áëîêà ;)

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com

sportsman_86

 • Sr. Member
 • ****
 • : 114
àéäå, àéäåå äî ëÿòîòî òðÿáâà äà å ãîòîâ  :cheers:

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com
Òàç ãîäèøíèÿò íàïðåäúê !


MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com
Åäíà ïðèÿòíà íåäåëÿ:MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com

MX13

 • èíæ. Ìàðòèí Òîøêîâ Âàñèëåâ
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • : 2689
 • ðàáîòÿ â ZM-PerfOrmance Âàðíà
  • www.motoforum-bg.com
Úïäåéòà îò äíåñ:


Ç  ïîâå÷å èíôî íè ïîñåòåòå í  https://www.facebook.com/ZMPerfOrmance