.:: www.MotoForum-BG.co ::.

.

,
  

:

: [1]   

: Êàêâè ãóìè äà ñè âçåìà?  ( 2325 )

0 1 () .

klicksa

 • Jr. Member
 • **
 • : 15
Êàêâè ãóìè äà ñè âçåìà?
« -: 31, 2017, 02:44:47 pm »

Çäðàâåéòå èìàì Generic trigger sm50 è èñêàì äà ñëîæà êðîñîâè ãóìè, ðàçìåðà íà ñåãàøíèòå ãóìè å ñëåäíèÿ ïðåäíà: 100/80/17 çàäíà: 130/70/17. Âúïðîñà ìè å êàêúâ ðàçìåð êðîñîâè ãóìè òðÿáâà äà ñëîæà?

apollo11

 • Hero Member
 • *****
 • : 556
Re: Êàêâè ãóìè äà ñè âçåìà?
« #1 -: 31, 2017, 05:39:11 pm »

Ñúùèÿ

yamaha1100cc

 • Hero Member
 • *****
 • : 692
Re: Êàêâè ãóìè äà ñè âçåìà?
« #2 -: 31, 2017, 09:29:23 pm »

Èìà õîðà êîèòî ïîíÿêîãà ñå îïèòâàò äà ìå óìîðÿò îò ñìÿõ ,,,,,...... :SOS:

ivchotr

 • Hero Member
 • *****
 • : 8413
 • E íÿìà òàêúâ êåô!
Re: Êàêâè ãóìè äà ñè âçåìà?
« #3 -: 31, 2017, 10:51:49 pm »

Íàìåðè ñè ðúêîâîäñòâî çà ìîäåëà èëè ïîãëåäíè ÒÓÊ. Åñòåñòâåíî, àêî áåøå íàïèñàë ãîäèíàòà íà ìîòîðà, ùåøå äà å ïî-ëåñíî. Íî ñúñ ñàéòà ìîæåø äà ñå ñïðàâèø è ñàì.
« : 31, 2017, 10:53:51 pm ivchotr »
Why do you think I ride alone?
Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out and ride the highway until you remember what riding's all about.

klicksa

 • Jr. Member
 • **
 • : 15
Re: Êàêâè ãóìè äà ñè âçåìà?
« #4 -: 01, 2017, 09:53:23 am »

Àìè çàáðàâèë ñúì äà ñïîìåíà, ÷å â ìîìåíòà íå ñúì ñ êðîñîâè ãóìè, ðàçìåðèòå êîèòî ñúì äàë ñà íà ïèñòîâî, è äà òúðñèõ êðîñîâè ñúñ ñúùèÿ ðàçìåð, íî íÿìà òî÷íî ñúùèòå, çàòîâà ïèòàì òóê.Ìîòîðà å 2009.

apollo11

 • Hero Member
 • *****
 • : 556
« : 01, 2017, 11:26:31 am apollo11 »

Ãîøêî

 • Hero Member
 • *****
 • : 2897
Re: Êàêâè ãóìè äà ñè âçåìà?
« #6 -: 04, 2017, 07:09:14 pm »

Àéñèêòèð?
 Êåíäà?  :headbang:  :o  :occasion18:

apollo11

 • Hero Member
 • *****
 • : 556
Re: Êàêâè ãóìè äà ñè âçåìà?
« #7 -: 05, 2017, 05:43:41 am »

Ñàìî äà ïðîâåðè äîò-à, ÷å íåùî áÿõà ñïðåëî äà âíàñÿò ïðåñíè òèÿ
: [1]   
 

0.497 27 .